Zaostřeno na ženy a muže - 2010


2. Zdraví
2. Zdraví Word PDF
2 - 1. Pracovníci ve zdravotnictví (stav k 31. 12. - fyzické osoby - počet pracovních poměrů) Excel PDF
2 - 2. Lékaři a zubní lékaři podle hlavního oboru činnosti (stav k 31. 12.) Excel PDF
2 - 3. Lékaři a zubní lékaři podle hlavního oboru činnosti (stav k 31. 12.) Excel PDF
2 - 4. Mezinárodní srovnání - podíl žen a mužů na celkovém počtu registrovaných lékařů Excel PDF
2 - 5. Hospitalizovaní v nemocnicích podle věkových skupin a pohlaví v roce 2009 Excel PDF
2 - 6. Hospitalizovaní v nemocnicích podle příčin hospitalizace a pohlaví v roce 2009 Excel PDF
2 - 7. Hospitalizovaní v nemocnicích podle pohlaví v letech 2000, 2005-2009 Excel PDF
2 - 8. Hlášená onemocnění TBC Excel PDF
2 - 9. Vývoj počtu léčených diabetiků ve vybraných letech podle pohlaví Excel PDF
2 - 10. Propuštění a zemřelí z psychiatrických lůžkových zařízení podle skupin psychiatrických diagnóz a pohlaví Excel PDF
2 - 11. Počet propuštěných a zemřelých v psychiatrických lůžkových zařízeních podle skupin psychiatrických diagnóz, věkových skupin a pohlaví v roce 2009 Excel PDF
2 - 12. Hlášená nová onemocnění novotvary (MKN-10 dg. C00-C97 a D00-D09) a zemřelí na zhoubné novotvary (MKN-10 dg. C00-C97) na 100 000 obyvatel podle pohlaví Excel PDF
2 - 13. Hlášená onemocnění zhoubnými novotvary (rok 2007) - ženy, muži Excel PDF
2 - 14. Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz Excel PDF
2 - 15. Hodnocení vlastního zdravotního stavu (osoby 16leté a starší) Excel PDF
2 - 16. Průměrné náklady na 1 pojištěnce podle vybraných diagnóz z hlediska věku a pohlaví za rok 2007 Excel PDF
2 - 17. Vývoj struktury nákladů na jednoho pojištěnce Excel PDF
2 - 18. Výdaje na regulační poplatky podle věku a pohlaví (v tis. Kč), 2008 Excel PDF
2 - 19. Průměrné výdaje na regulační poplatky na jednoho pojištěnce podle věku a pohlaví (v Kč) Excel PDF
2 - 20. Živě narozené děti s vrozenou vadou zjištěnou do 1 roku Excel PDF
2 - 21. Potraty podle druhu a způsobu provedení Excel PDF
2 - 22. Úmrtnost podle věku a pohlaví Excel PDF
2 - 23. Zemřelí podle příčin smrti a pohlaví Excel PDF
2 - 24. Sebevraždy Excel PDF
2 - 25. Sebevraždy podle pohlaví a věku v letech 1993 a 2009 Excel PDF
2 - 26. Mezinárodní srovnání - zemřelí podle příčin smrti a pohlaví, standardizovaná míra smrtnosti Excel PDF

Zveřejněno dne: 31.12.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.