§ 18 Poskytování statistických informací a anonymních údajů

 

§ 18

Poskytování statistických informací a anonymních údajů

  1. Český statistický úřad seznamuje veřejnost s výsledky statistických zjišťování prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků, vlastních publikací i jiných médií a způsobem umožňujícím dálkový přístup7a) a dále

a) poskytuje požadované vytvořené statistické informace bezplatně Parlamentu, prezidentu republiky, vládě, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, ministerstvům a jiným správním úřadům, soudům, České národní bance, Bezpečnostní informační službě, Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu a orgánům územní samosprávy,

b) poskytuje vytvořené statistické informace a anonymní údaje každému, kdo o to požádá, a to za úplatu ve výši nutných nákladů souvisejících s pořízením kopií, cenou nosičů a s odesláním vytvořených statistických informací a anonymních údajů,

c) může vypracovat a poskytnout další statistické informace, a to na základě smlouvy za cenu stanovenou dohodou.

  1. Do zahraničí se poskytují statistické informace bezplatně, jen je-li zajištěna vzájemnost nebo pokud tak stanoví mezinárodní smlouva nebo ujednání. Jinak platí pro poskytování statistických informací do zahraničí ustanovení odstavce 1 o poskytování statistických informací za úplatu.
  2. Statistické informace zveřejňuje Český statistický úřad ve lhůtách, v rozsahu a způsobem, který předem oznámí ve hromadných sdělovacích prostředcích, vlastních publikacích i jiných médiích a dále způsobem umožňujícím dálkový přístup.
  3. Statistickou informaci zjištěnou nebo vytvořenou zpracováním získaných údajů ve statistice obyvatelstva lze poskytnout a zveřejnit i tehdy, týká-li se jediného případu. Tato informace nesmí obsahovat jméno a příjmení, rodné číslo, úplné datum narození ani úplnou adresu místa pobytu fyzické osoby, které se tyto údaje týkají. Rovněž nelze poskytnout nebo zveřejnit údaj týkající se jediného případu, pokud s přihlédnutím k okolnostem lze určit nebo zjistit, které osoby se tento údaj týká.
  4. Ustanovení odstavců 1 a 2 platí obdobně i pro zveřejňování a poskytování statistických informací ministerstvy, která vykonávají státní statistickou službu. Mezinárodním organizacím poskytují ministerstva statistické informace zveřejněné Českým statistickým úřadem. Pokud ministerstva poskytují jiné statistické informace, informují o poskytnutí statistických informací Český statistický úřad.

 

7a) § 2 písm. o) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů.