§ 16 Povinnost mlčenlivosti a ochrana důvěrných statistických údajů

 

 

§ 16

Povinnost mlčenlivosti a ochrana důvěrných statistických údajů

  1. Zaměstnanci orgánů vykonávajících státní statistickou službu nebo fyzické osoby, které zajišťují zpracování statistických zjišťování nebo sběr údajů pro zemědělské soupisy, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných statistických údajích, se kterými se seznámí. Za tímto účelem jsou povinni při nástupu do zaměstnání nebo před zahájením příslušných prací složit slib mlčenlivosti.
  2. Slib mlčenlivosti zní: "Slibuji na svou čest a svědomí, že nezveřejním, nikomu nesdělím ani neumožním seznámit se s důvěrnými statistickými údaji získanými pro statistické účely, se kterými se seznámím v souladu s ustanoveními zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a že tyto údaje využiji jen pro účel, pro který byly určeny." Slib mlčenlivosti se skládá do rukou příslušného ministra, vedoucího příslušného správního úřadu nebo orgánu nebo osoby jím pověřené.
  3. Slib je složen, jestliže po jeho přečtení prohlásí ten, kdo slib skládá, "Tak slibuji." a stvrdí složení slibu vlastnoručním podpisem na příslušné listině. Na listině musí být uvedeno též datum složení slibu.
  4. Poskytnutí nebo uveřejnění důvěrného statistického údaje za podmínek stanovených tímto zákonem (§ 17) není porušením povinnosti mlčenlivosti.
  5. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení zaměstnání nebo příslušných prací.
  6. Osobám, které nesloží slib mlčenlivosti, nesmějí orgány vykonávající státní statistickou službu umožnit seznámit se s důvěrnými statistickými údaji.