Zaostřeno na ženy a muže - 2013


Grafická část
2.1. Věková struktura lékařů, zubních lékařů a farmaceutů k 31. 12. 2012 Excel
2.2. Nejčastější příčiny hospitalizace podle pohlaví a věku v roce 2012 Excel
2.3. Vývoj počtu ošetřovacích dnů podle pohlaví a věku Excel
2.4. Porovnání TBC u žen a u mužů v roce 2012 Excel
2.5. Vývoj počtu diabetiků ve vybraných letech podle pohlaví (struktura podle typu diabetu) Excel
2.6. Hlášená onemocnění ZN (dg. C00-C97 a D00-D09) na 100 000 obyvatel v roce 2010 Excel
2.7. Průměrné náklady na léčení novotvarů v roce 2011 Excel
2.8. Průměrné náklady na léčení nemocí oběhové soustavy v roce 2011 Excel
2.9. Průměrné náklady na léčení nemocí močové a pohlavní soustavy v roce 2011 Excel
2.10. Náklady na jednoho pojištěnce v roce 2011 Excel
2.11. Živě narození s vrozenou vadou na 10 000 živě narozených Excel
2.12. Vrozené vady u živě narozených v roce 2011 Excel
2.13. Živě narozené děti, UPT a samovolné potraty Excel
2.14. Ženy užívající antikoncepci (absolutně v tisících) Excel
2.15. Příspěvky věkových skupin k rozdílu v naději dožití (v letech), 2001-2012 Excel
2.16. Naděje dožití při narození podle dosaženého vzdělání, 2010 Excel
3.1. Věková struktura učitelů regionálního školství bez ředitelů - ženy a muži v roce 2012 Excel
3.2. Studenti vysokých škol podle věku (stav k 31. 12. 2012) Excel
4.1. Zaměstnaní podle CZ-NACE v roce 2012 (VŠPS) Excel
4.2. Pracující důchodci podle odvětví činnosti v roce 2012 Excel
4.3. Neumístění uchazeči o zaměstnání (stav k 31. 12.) Excel
4.4. Rozdělení mezd žen a mužů v roce 2012 Excel
4.5. Průměrná roční mzda žen jako % mzdy mužů Excel
5.1. Důchodci podle výše starobního důchodu k 31. 12. 2012 Excel
7.1. Složení Senátu Parlamentu České republiky podle věku a pohlaví k 1. 12. 2012 Excel
7.2. Složení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky podle věku a pohlaví k 15. 12. 2013 Excel
7.3. Ženy a muži v krajských zastupitelstvech k 1.9. 2013 Excel
7.4. Vyšší a nižší pozice v Armádě ČR podle věku žen a mužů, 10. 1. 2014 Excel
7.5. Předsedové soudů podle typu soudu a pohlaví v roce 2012 Excel
8.1. Výzkumní pracovníci podle pohlaví a vědních oblastí v roce 2012 Excel
8.2. Zaměstnanci VaV podnikatelského sektoru v roce 2012 Excel
8.3. Výzkumní pracovníci v sektorech provádění v roce 2012 (podíl na zaměstnaných VaV daného pohlaví a sektoru) Excel
8.4. Výzkumní pracovníci v sektorech provádění v roce 2012 podle vědních oblastí Excel
8.5. Ženy zaměstnané jako výzkumní pracovníci, 2011 (podíl na všech výzkumných pracovnících) Excel
8.6. Osoby s terciárním vzděláním podle oboru studia, 2012 Excel
8.7. Podíl žen ve vědeckých a technických povoláních, 2012 Excel
8.8. Podíl osob s terciárním vzděláním na populaci 15-74 let podle pohlaví, 2012 Excel
9.1. Uživatelé mobilního telefonu podle pohlaví Excel
9.2. Uživatelé osobního počítače podle pohlaví Excel
9.3. Uživatelé internetu podle pohlaví Excel
9.4. Telefonování přes internet podle pohlaví Excel
9.5. Účast v sociálních sítích Excel
9.6. Vyhledávání informací o cestování a ubytování na internetu podle pohlaví Excel
9.7. Vyhledávání informací o zdraví na internetu podle pohlaví a věku, 2. čtvrtletí 2013 Excel
9.8. Čtení on-line zpráv, novin a časopisů podle pohlaví Excel
9.9. Poslouchání rádia na internetu podle pohlaví a věku, 2. čtvrtletí 2013 Excel
9.10. Jednotlivci nakupující přes internet podle pohlaví Excel
9.11. Jednotlivci používající internetové bankovnictví podle pohlaví Excel
9.12. Uživatelé internetu ve věku 16–74 let, 2. čtvrtletí 2011 Excel
9.13. Podíl IT odborníků na zaměstnané populaci podle pohlaví, 2011 Excel

Zveřejněno dne: 31.12.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.