Metodické vysvětlivky

Metodické vysvětlivky

Všechny přepočty na NUTS 3 (ev. NUTS 2) před rokem 2000 vycházejí z organizační, metodické a územní struktury daného roku šetření. Byly zařazeny ukazatele, které jsou součástí databáze KROK. Základem pro přepočty na novou územní strukturu byly údaje za okresy. Pokud není uveden zdroj, jsou uveřejněna data, pocházející ze statistických šetření ČSÚ. Většina dat je vztažena k roku 2004.

Od 1.1. 2000 platí správní rozdělení České republiky na 14 vyšších územně samosprávných celků (ústavní zákon č. 347/1997 Sb.), byla to I.etapa reformy územní veřejné správy. Cílem II.etapy této reformy bylo ukončení činnosti okresních úřadů k 31.12. 2002. Významná část jejich kompetencí byla přenesena na 205 obcí s rozšířenou působností, které zahájily svou činnost 1.1. 2003. Tyto obce definuje zákon č. 314/2002 Sb. o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností. Správní obvody obcí s rozšířenou působností stanovilo Ministerstvo vnitra ČR vyhláškou č. 388/2002 Sb..

Zdroje dat:

 • rozloha a druhy pozemků – Český úřad zeměměřický a katastrální
 • zdravotnictví -Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
 • školství - Ústav informací ve vzdělávání (gymnázia, SOŠ a SOU jsou bez škol speciálních a při výchovných ústavech
 • zaměstnanost - Český statistický úřad - Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS)
 • nezaměstnanost - Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR,
 • sociální zabezpečení - Česká správa sociálního zabezpečení, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
 • sociální zařízení - Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
 • kriminalita ,dopravní nehody - Policejní prezidium ČR
 • emise – Český hydrometeorologický ústav, Česká inspekce životního prostředí
 • požáry – Ministerstvo vnitra ČR – GŘ Hasičského záchranného sboru ČRDefinice některých výrazů:

Kojenecká úmrtnost je počet dětí zemřelých do 1 roku na 1 000 živě narozených.
Ukončená těhotenství je součet počtu živě a mrtvě narozených dětí a potratů.
Míra registrované nezaměstnanosti

  – podle metodiky platné do 30.6. 2004 = podíl počtu neumístěných uchazečů o zaměstnání k disponibilní pracovní síle (tj.zaměstnaní z VŠPS + neumístění uchazeči)
  - podle metodiky platné od 1. 7. 2004 = podíl počtu dosažitelných neumístěných uchazečů o zaměstnání k součtu zaměstnaných z VŠPS, počtu cizinců podle evidence MPSV a MPO a počtu dosažitelných neumístěných uchazečů.
Míra nezaměstnanosti podle ORP je vztažena k počtu ekonomicky aktivních podle SLDB k 1.3.2001
Obecná míra nezaměstnanosti = podíl počtu nezaměstnaných k celkové pracovní síle
Míra ekonomické aktivity = podíl pracovní síly k počtu osob v produktivním a poproduktivním věku (tj. populaci 15 – leté a starší)
Hrubá přidaná hodnota představuje nově vytvořenou hodnotu, kterou získávají institucionální jednotky z používání svých výrobních kapacit. Je stanovena jako rozdíl mezi celkovou produkcí, oceněnou v základních cenách a mezispotřebou, oceněnou v kupních cenách. Počítá se za odvětví nebo za institucionální sektory / sub-sektory. Souhrn hrubé přidané hodnoty za všechna odvětví v národním hospodářství nebo za všechny institucionální sektory /sub-sektory plus čisté daně z produktů představuje Hrubý domácí produkt.

Pro regionalizaci vytvořeného hrubého domácího produktu i hrubé přidané hodnoty byla použita metoda pseudo-bottom-up. V podstatě to znamená,že za organizace uni-regionálního charakteru v sektorech – nefinanční a domácnosti – národního hospodářství byly údaje přímo agregovány, což představuje 70% nově vytvořené hodnoty. Ukazatel HDP a od něj odvozené indikátory byly revidovány z důvodů promítnutí metodických změn jako imputované nájemné, alokace spotřeby fixního kapitálu. V odvětví P – domácnosti zaměstnávající personál – došlo ke změně ukazatele pro klíčování hodnot do regionů. Alokace byla provedena podle regionální struktury čistého disponibilního důchodu domácností. Regionalizace tvorby hrubého fixního kapitálu se realizuje pomocí objemu investic podle místa stavby.

Zveřejněno dne: $datum
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.