Správní obvody obcí s rozšířenou působností - Středočeský kraj - 2004


2108 Hořovice
SO ORP Hořovice PDF
Administrativní mapa (stav k 1. 1. 2003) GIF
Charakteristika PDF
Věková struktura obyvatelstva 2003 GIF JPG
Struktura pozemků PDF JPG GIF
Obyvatelstvo podle věku k 31. 12. 2003 Excel
Základní demografické údaje Excel
Obyvatelstvo a domy v retrospektivě (SLDB - podle územní struktury platné k 1. 3. 2001 Excel
Ekonomická aktivita obyvatelstva podle SLDB Excel
Struktura ekonomicky aktivního obyvatelstva podle odvětví (ze zjištěných odvětví, SLDB 2001) PDF GIF JPG
Nezaměstnanost k 31. 12. 2003 Excel
Ekonomické subjekty podle počtu zaměstnanců Excel
Struktura podle odvětví činnosti PDF JPG GIF
Ekonomické subjekty podle právní formy Excel
Struktura subjektů podle odvětví činnosti PDF GIF JPG
Největší zaměstnavatelé Excel
Bytový fond podle výsledků sčítání lidu, domů a bytů Excel
Podíl neobydlených bytů na bytech celkem v roce 2001 JPG
Vybrané ukazatele bytové výstavby Excel
Obyvatelstvo ve věku 15 a více let podle pohlaví a nejvyššího ukončeného vzdělání (podle SLDB) Excel
Postavení správního obvodu v kraji ve vybraných ukazatelích (kraj = 100 %) PDF GIF JPG

Zveřejněno dne: 30.06.2004
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.