Bytová výstavba a úroveň bydlení v hl. m. Praze - 2001 - 2003


2.3 Ceny nemovitostí ØPřetrvávající vysoký zájem

2.3 Ceny nemovitostí

Ø Přetrvávající vysoký zájem o byty v Praze
Ø Výše cen domů i bytů trvale vysoko překračuje republikový průměr

Pro vývoj bytové výstavby jsou ceny nemovitostí významným determinujícím faktorem. V Praze cena bytů, a to jak v bytových domech, tak v domech rodinných, trvale vysoko převyšuje celorepublikové průměry
a ve srovnání s ostatními regiony dosahuje nejvyšších hodnot. V úhrnu let 2001 – 2003 byla průměrná kupní cena bytu v Praze 24 009 Kč/m2. To při průměrné velikosti bytu 64 m2 znamená průměrnou cenu jednoho bytu ve výši 1,53 mil. Kč. Průměrná kupní cena (při daných cenách za 1 m3 4 466 Kč) jednoho rodinného domu v úhrnu let 2001 – 2003 činila 3,3 miliónů Kč a cena domu bytového byla cca 10 miliónů Kč. Tyto vysoké ceny bytů a domů jsou i důsledkem stále silně převažující poptávky po bytech nad jejich nabídkou, což mimo jiné také dokazuje značný rozdíl ve výši odhadní a kupní ceny.


Tab. 2.3.1
Ceny vybraných druhů nemovitostí v hl. m. Praze v letech 2001 – 2003


(průměry na osobu v Kč za rok)

Výše cen nemovitostí je dána prostorovými možnostmi a atraktivitou daného území. Na druhé straně ale i příjmovými předpoklady uživatelů. Tato druhá rovina v Praze souvisí jednak s relativně vysokými příjmy zvláště nově příchozích pražských obyvatel. Mezi nimi jsou v Praze často i zahraniční zájemci, kteří preferují bydlení zvláště v atraktivních lokalitách.

Zveřejněno dne: 30.06.2005
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.