Rozhodnutí o odmítnutí žádosti a opravný prostředek - rozklad - zákon 106/99 Sb.

 

Pokud žádosti nelze vyhovět, byť i jen zčásti, vydá ČSÚ ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), popř. žádost odloží.

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat opravný prostředek - rozklad - podle správního řádu. Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu nelze prodloužit.

Rozhodnutí o rozkladu může žadatel dále napadnout žalobou u soudu.