20.TRŽNÍ SLUŽBY


Tržní služby - metodika

Tržní služby - metodika


A. PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ

       Obsahem této podkapitoly jsou základní informace o podnikatelských subjektech, které svou převažující činností patří do následujících odvětví (oddílů Odvětvové klasifikace ekonomických činností):

65 - Finanční zprostředkování kromě pojišťovnictví a penzijního financování

66 - Pojišťovnictví a penzijní financování kromě povinného sociálního zabezpečení

67 - Pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním

      Údaje zařazené do této podkapitoly byly získány z ročních šetření, pouze u některých ukazatelů byly využity informace ze čtvrtletních zjišťování. Statistická šetření v podnicích s převažující činností peněžnictví a pojišťovnictví jsou plošná, zahrnují všechny subjekty zapsané do obchodního rejstříku bez ohledu na počet zaměstnanců.

Poznámky k tabulkám

Tab. 20-1. Základní ukazatele bankovních peněžních institucí

       Tabulka obsahuje vybrané finanční ukazatele za instituce zařazené do skupiny 65.1 OKEČ. Jedná se o obchodní banky včetně spořitelen, veškeré údaje v tabulce zahrnují také údaje za Českou národní banku. Finanční ukazatele jsou definovány ve vazbě na účetní osnovu pro banky.

Tab. 20-2. Základní ukazatele nebankovních peněžních institucí

       V tabulce jsou informace charakterizující podniky zapsané do obchodního rejstříku zařazené do skupiny 65.2 a oddílu 67 OKEČ. Patří sem zejména investiční fondy a investiční společnosti, finanční leasingové společnosti, factoringové společnosti, obchodníci s cennými papíry, pojišťovací makléři a ostatní nebankovní peněžní instituce. Tyto subjekty vedou účetnictví podle účtové osnovy pro banky nebo pro podnikatele.

Tab. 20-3. Základní ukazatele pojišťovacích institucí

       Do této tabulky jsou zařazeny informace o podnikatelských subjektech zařazených do tříd 66.01 a 66.03 OKEČ, tedy pojišťovny specializované na životní pojištění, na různé druhy neživotních pojištění či pojišťovny smíšené (poskytující jak životní, tak neživotní pojištění). Finanční ukazatele jsou definovány ve vazbě na účetní osnovu pro pojišťovny.

Tab. 20-4. Základní ukazatele penzijních fondů

       Penzijní fondy poskytující penzijní připojištění (se státním příspěvkem) jsou zařazeny do třídy 66.02 OKEČ a vedou účetnictví podle účetní osnovy pro banky.

Tab. 20-5. Souhrnné údaje o dlouhodobém hmotném majetku pronajatém formou finančního leasingu podle odvětví OKEČ

       Tabulka obsahuje souhrnné údaje o dlouhodobém hmotném majetku pronajatém formou finančního leasingu podle odvětví OKEČ. Data uvedená v této tabulce byla získána v rámci vyčerpávajícího ročního zjišťování objemu dlouhodobého hmotného majetku pronajatého leasingovými společnostmi, případně dalšími společnostmi zabývajícími se finančním leasingem.

       Definice ukazatelů zaměstnanosti jsou uvedeny v kapitole 10. Trh práce, metodická náplň finančních ukazatelů je uvedena v kapitole 16A. Průmysl a definice ukazatelů tržeb v kapitole 18. Obchod, ubytování a stravování, cestovní ruch.


___________

      Hodnoty některých ukazatelů (finanční náklady, finanční výnosy) za rok 2002 nejsou zcela srovnatelné s hodnotami za předchozí roky z důvodu změny metodiky účtování u bank a u nebankovních peněžních institucí.


*  *  *

      Podrobnější přehled o ekonomických výsledcích jednotlivých skupin podnikatelských subjektů v peněžnictví a pojišťovnictví lze najít v publikacích ČSÚ vydávaných podle Edičního plánu roku 2004 v tematické skupině 9 - SLUŽBY, podskupině 94 - Peněžnictví a pojišťovnictví:

- „Ekonomické výsledky peněžních institucí (bankovních i nebankovních)“ - čtvrtletně v červnu, září, prosinci 2004 a březnu 2005

- „Ekonomické výsledky pojišťoven a penzijních fondů“ - čtvrtletně v červnu, září, prosinci 2004 a březnu 2005

       Podrobnější přehled o dlouhodobém hmotném majetku pronajatém formou finančního leasingu podle odvětví OKEČ lze najít v publikaci ČSÚ vydané podle Edičního plánu roku 2004 v tematické skupině 5 – MAKROEKONOMIKA, podskupině 52 – Investice:

- „Finanční leasing v letech 2000 – 2003“ – říjen 2004

B. OSTATNÍ TRŽNÍ SLUŽBY

       Obsahem této podkapitoly jsou základní informace o podnikatelských subjektech, které svou převažující činností patří do následujících odvětví (oddílů Odvětvové klasifikace ekonomických činností):
70 - Činnosti v oblasti nemovitostí
71 - Pronájem strojů a přístrojů bez obsluhy, pronájem výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
72 - Činnosti v oblasti výpočetní techniky
73 - Výzkum a vývoj
74 - Ostatní podnikatelské činnosti
75 - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení
80 - Vzdělávání
85 - Zdravotní a sociální péče; veterinární činnosti
90 - Odstraňování odpadních vod a odpadů, čištění města, sanační a podobné činnosti
91 - Činnosti odborových, profesních a podobných organizací j. n.
92 - Rekreační, kulturní a sportovní činnosti
93 - Ostatní činnosti

      Údaje zařazené do této podkapitoly byly získány z ročních šetření. Údaje za podniky s menším počtem zaměstnanců jsou zjišťovány výběrovým šetřením, plošné šetření se provádí zpravidla v podnicích s více než 50 zaměstnanci.

Poznámky k tabulkám

Tab. 20-6. až 20-11. Ostatní tržní služby

     V těchto tabulkách jsou uvedeny základní ukazatele za subjekty zařazené do oddílů 70 až 93 OKEČ. Údaje v tabulkách zahrnují informace jak o právnických osobách zapsaných do obchodního rejstříku, tak i o fyzických osobách podnikajících na základě živnostenského či jiného oprávnění. Do ostatních tržních služeb jsou přitom zařazeny pouze subjekty hospodařící za účelem zisku, zatímco značná část subjektů zařazených do těchto odvětví (zejména ve vzdělávání, výzkumu a vývoji, veřejné správě, kultuře atd.) patří do nepodnikatelské sféry (organizační složky státu, příspěvkové organizace částečně financované ze státního či územních rozpočtů a neziskové organizace). Údaje charakterizující tuto sféru ekonomiky jsou uvedeny v samostatných kapitolách ročenky.

     Definice ukazatelů zaměstnanosti jsou uvedeny v kapitole 10. Trh práce, metodická náplň finančních ukazatelů je uvedena v kapitole 16A. Průmysl a  definice ukazatelů tržeb v kapitole 18. Obchod, ubytování a stravování, cestovní ruch.


___________

     Časová řada základních ukazatelů není zcela metodicky srovnatelná. V roce 2000 se ustoupilo od sledování údajů za bytová družstva a družstva vlastníků bytů a domů; od téhož roku byly pro zjištění aktivity podniků použity dostupné administrativní zdroje, což vedlo ke změně dříve publikovaných hodnot ukazatelů.


* * *

     Další údaje z oddílů 70 až 93 OKEČ lze získat z publikace ČSÚ vydávané podle Edičního plánu roku 2004 v tematické skupině 9 - SLUŽBY, podskupině 90 - Tržní služby:

- „Tržní služby“ - čtvrtletně v červnu, září, prosinci 2004 a březnu 2005


Zveřejněno dne: $datum
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.