25. SOUDNICTVÍ, KRIMINALITA, NEHODY


Soudnictví,kriminalita,nehody - metodika

Soudnictví,kriminalita,nehody - metodika


Tato kapitola byla zpracována z údajových a textových podkladů poskytnutých Ministerstvem spravedlnosti České republiky (tabulky 25-1. až 25-6.), Generálním ředitelstvím Vězeňské služby ČR (tabulky 25-7. až 25-23.) a Ministerstvem vnitra - generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR (tabulky 25-28. až 25-37.). Změna územní struktury České republiky platná od 1. 1. 2000 nebyla (v letech 2000 až 2003) promítnuta do organizační struktury soudnictví a vězeňství. Proto jsou v tab. 25-6. údaje členěny podle starých krajů.

Poznámky k tabulkám

Tab. 25-1. Pohyb agendy u okresních a krajských soudů

     Věci - označení případu projednávaného soudem, který je zapsán v příslušném rejstříku. Jedna věc se může týkat i více osob.

     Trestní věci - věci projednávané soudem na základě obžaloby podané státním zástupcem, v nichž je rozhodováno o vině, případně trestu, ochranném opatření a náhradě škody způsobené trestnou činností.

     Napadlo - v trestních věcech počet podaných obžalob, případně věcí znovu zapsaných v důsledku uplatnění mimořádných opravných prostředků. V občanskoprávní agendě a agendě P a Nc počet návrhů, které byly soudu doporučeny k projednání (včetně případů, kdy soud řízení zahájí bez návrhu z úřední povinnosti) a které soud zapíše do příslušného rejstříku.

     Vyřízeno - počet věcí (osob), ve kterých soud nepravomocně rozhodl.

     Nevyřízeno - počet věcí (osob), ve kterých soud dosud nerozhodl. Tento údaj se vztahuje vždy k 31. 12. příslušného roku.

     Rehabilitační agenda - objem věcí vyřizovaných soudem podle zákona 119/1990 Sb. o soudní rehabilitaci.

     Občanskoprávní věci - převážnou část agendy tvoří věci upravené občanským zákoníkem, zákonem o rodině, zákoníkem práce a zákonem o zemědělském družstevnictví.

     Věci agendy P a Nc - převážně se jedná o věci péče o nezletilé děti a věci opatrovnické.

Tab. 25-2. Výsledky trestních řízení u soudů a pravomocně uložené tresty

     Obviněná osoba - osoba, proti které byla u soudu podána obžaloba (návrh na potrestání).

     Odsouzená osoba - osoba, proti které byl vydán soudem odsuzující rozsudek, který již nabyl právní moci.

     Recidivista označený soudem - osoba, u které přihlížel soud při ukládání trestu k předchozímu odsouzení jako k okolnosti přitěžující.

     Nepodmíněný trest odnětí svobody - trest odnětí svobody vykonávaný ve věznicích Vězeňské služby ČR.

     Podmíněný trest - trest odnětí svobody, jehož výkon je podmíněně odložen na zkušební dobu.

     Zákaz činnosti - trest spočívající v zákazu výkonu určitého zaměstnání, povolání, funkce nebo činnosti na 1 až 10 let.

Tab. 25-3. a 25-4. Trestné činy odsouzených soudy (všechny osoby a mladiství)

     Mladistvý - osoba od 15. do 18. roku věku.

     Trestné činy v dopravě - trestné činy spáchané v souvislosti s provozem dopravního prostředku.

Tab. 25-5. Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních

     V tabulce jsou uvedena data podle nároků. Nárokem je každý požadavek na konkrétní soudní rozhodnutí. V rámci jedné projednávané věci může být posuzováno i více nároků.

Tab. 25-6. Trestná činnost podle krajů v členění podle počtu stíhaných známých pachatelů a  způsobu vyřízení věci v přípravném řízení

     Údaje se týkají okresních a krajských státních zastupitelství a od roku 2001 též vrchních státních zastupitelství.

     Stíháno - počet osob, jejichž trestní stíhání vedené podle § 160 trestního řádu bylo ve sledovaném roce ukončeno.

     Obžalováno - počet osob, na které byla u soudu podána obžaloba podle § 176 trestního řádu.

     Zastaveno - počet osob, u kterých došlo k zastavení trestního stíhání podle § 172 trestního řádu.

     Postoupeno - počet věcí, které byly postoupeny jinému orgánu podle § 171 trestního řádu.

     Přerušeno - počet osob, u kterých došlo k přerušení trestního stíhání podle § 173 trestního řádu.

     Podán návrh na narovnání - počet podaných návrhů státního zástupce na rozhodnutí o schválení narovnání podle § 314 trestního řádu.

     Zastaveno a odloženo v amnestii - počet osob, u kterých došlo k zastavení trestního stíhání na základě § 11 1a) trestního řádu.

Tab. 25-9. Obvinění podle délky a druhu vazby

     Institut vyhošťovací vazby - od 1. 10. 1997 zaveden zákonem č. 150/1997 pro zajištěné osoby za účelem vyhoštění.

     Vydávací vazba - je opatření k zamezení útěku osoby, která má být vydána k trestnímu stíhání do ciziny.

     Vazba v přípravném řízení - je úsek trestního řízení, který probíhá ode dne vzetí obviněného do výkonu vazby do dne, kdy státní zástupce podá na obviněného příslušnému soudu obžalobu.

     Vazba v řízení před soudem - je úsek trestního řízení, který probíhá ode dne podání obžaloby do dne, kdy je nařízen výkon trestu ve vazební věci.

     Celková vazba - je doba celého vazebního řízení od vzetí obviněného do výkonu vazby do nařízení výkonu trestu ve vazební věci.

     Vazba v přípravném zařízení nemusí vždy předcházet řízení před soudem. Stává se tak v případech, kdy je obviněná osoba vzata do výkonu vazby až po podání obžaloby.

     Každý obviněný je v tabulce vykázán dvakrát. Jednou vždy v příslušném druhu vazby a podruhé v „Celkové vazbě“. (Příklad: obviněný, který je ve výkonu vazby v přípravném řízení 3 měsíce, je vykázán ve „Vazbě v přípravném řízení“ ve sloupci „do 4 měsíců“ a v „Celkové vazbě“ ve sloupci „do 4 měsíců“. Obviněný, který je ve výkonu vazby v řízení před soudem 3 měsíce, přičemž byl předtím ve vazbě v přípravném řízení 8 měsíců, je vykázán ve „Vazbě před soudem“ ve sloupci „do 4 měsíců“ a v „Celkové vazbě“ ve sloupci „do 1 roku“).

Tab. 25-13. a 25-14. Odsouzení podle jednotlivých typů věznic

     Od 1. 1. 1994 byli odsouzení zařazováni do čtyř základních typů věznic členěných podle míry vnější ostrahy, zajištění bezpečnosti a způsobu uplatňování resocializačních programů. Stejně tak byli zařazováni mladiství odsouzení, pro které bylo v každém typu věznice zřízeno zvláštní oddělení pro mladistvé.

     Od 1. 1. 2000 platí zákon č. 169/1999 Sb. o výkonu trestu odnětí svobody, který kromě čtyř základních typů věznic zřizuje samostatný typ věznice pro mladistvé, kam jsou zařazováni odsouzení, kteří nepřekročili 18. rok svého věku. Do tohoto typu věznice mohou být zařazeny i osoby starší, pokud tak rozhodne soud v souladu s § 81 odst. 2 trestního zákona.

Tab. 25-22. a 25-23. Mimořádné události a Využívání právních institutů u odsouzených

     Přerušení výkonu trestu - ředitel věznice může odsouzenému v případě úspěšného plnění programu zacházení a dosahování účelu výkonu trestu formou odměny přerušit výkon trestu až na 20 dnů během kalendářního roku. Doba přerušení se počítá do výkonu trestu.

     Ředitel věznice může odsouzenému pro naléhavé rodinné důvody přerušit výkon trestu až na 10 dnů během kalendářního roku. Dále může odsouzenému na nezbytně nutnou dobu přerušit výkon trestu, je-li třeba odsouzenému neodkladně poskytnout zdravotní péči, kterou nelze zajistit ve věznici nebo ve specializovaném zdravotnickém zařízení Vězeňské služby ČR. Pokud si odsouzený újmu na zdraví nezpůsobil úmyslně, doba přerušení výkonu trestu nepřesahující 30 dnů v kalendářním roce se započítává do doby výkonu trestu.

     Volný pohyb – je forma pracovního zařazení, kdy odsouzení pracují na pracovišti mimo věznici.

     Opuštění věznice – je forma odměny, kdy ředitel věznice může odsouzenému v souvislosti s návštěvou nebo programem zacházení (účast na kulturních, osvětových, sportovních akcích a bohoslužbách) povolit opuštění věznice až na 24 hodin, přičemž může být realizován bez dohledu pracovníka Vězeňské služby ČR.

     Podmíněné propuštění - odsouzený může být z výkonu trestu podmíněně propuštěn za podmínek stanovených v § 61 až 64 trestního zákona, jestliže ve výkonu trestu vzorným chováním a plněním svých povinnosti prokáže polepšení, takže lze od něho očekávat, že v budoucnu povede řádný život občana, nebo soud příjme záruku za dovršení nápravy odsouzeného.

     Přeřazení do jiného režimu - projevuje-li odsouzený vzorným chováním a plněním svých povinností po delší dobu snahu po nápravě, může být přeřazen do jiného typu věznice s mírnějším režimem. Porušuje-li odsouzený soustavně a závažným způsobem stanovený pořádek a kázeň při výkonu trestu, anebo spáchal-li po dobu výkonu trestu trestný čin může být přeřazen do jiného typu s přísnějším režimem.

Tab. 25-24. až 25-27. Dopravní nehody

     Dopravní nehody při provozu na pozemních komunikacích – jsou uvedeny všechny nehody, které byly policii nahlášeny.

     Údaje o nehodách v letecké dopravě jsou za všeobecné letectví.

     Za usmrcenou osobu, se považuje osoba, která zemřela na místě nehody, při převozu do nemocnice nebo nejpozději do 30 dnů. (Tyto údaje jsou v souladu s doporučením Evropské hospodářské komise OSN a jsou vykazovány ve většině zemí EU.)

    Těžké zranění, lehké zranění – klasifikaci těžkého a lehkého zranění určuje lékař.

     Ve vnitrozemské vodní dopravě se v roce 2002 z důvodů povodní neuvádí věcná škoda.

     Údaje za dopravní nehody v železniční dopravě jsou převzaty od Generální inspekce Českých drah, údaje za dopravní nehody při provozu na silnicích od Policejního prezidia ČR. Pramenem údajů za nehody ve vnitrozemské vodní dopravě je Státní plavební správa a údaje o nehodách v letecké dopravě jsou získány z Ústavu civilního letectví.

Tab. 25-28 až 25-30. Události se zásahem jednotek požární ochrany

     Požár – požární zásah na každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení či zranění osob nebo zvířat anebo ke škodám na materiálních hodnotách. Za požár se považuje i nežádoucí hoření, při kterém byly osoby, zvířata nebo materiální hodnoty nebo životní prostředí bezprostředně ohroženy.

     Dopravní nehoda – zásah jednotky PO u mimořádné události v dopravě – kolize dopravních prostředků, která vyžaduje provedení záchranných vyprošťovacích prací nebo likvidaci následků dopravní nehody. Pokud by v činnosti jednotky PO převládaly jiné činnosti, např. z důvodu úniku nebezpečné látky do životního prostředí, klasifikuje se tento zásah podle převažujícího charakteru. Zásah na dopravní nehodu s následným požárem se posuzuje jako požár. Za dopravní nehodu je považován i zásah, kdy jednotky PO pouze dopravní prostředek vyprošťovaly z prostorů mimo komunikace (odtažení vraků, vozidlo sjeté mimo komunikaci apod.), odstraňovaly pouze drobné následky dopravní nehody (očištění komunikace nebo odstranění úniků látek - provozních náplní vozidel apod.).

     Živelní pohroma - zásah jednotky PO z důvodu mimořádné události následkem škodlivě působících sil a jevů vyvolaných plošně přírodními vlivy, které ohrožují životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí - povodně, záplavy, deště, vlivem sněhu, námrazy, větrné smrště, sesuvu půdy, zemětřesení apod. (spojeny s vyhlášením stavu nebezpečí, stupně povodňové aktivity apod.), při nichž jednotky PO provádějí záchranné a likvidační práce.

     Únik nebezpečné chemické látky - zásah jednotky PO u mimořádné události spojené s nežádoucím uvolněním nebezpečných chemických látek včetně ropných produktů (během výroby, dopravy nebo manipulace) a ostatních látek. Zásah jednotek PO je veden k omezení nebo snížení rizika nekontrolovaného úniku hořlavých, výbušných, žíravých, jedovatých, zdraví škodlivých, radioaktivních a jiných nebezpečných látek, ropných produktů případně ostatních látek do životního prostředí (zemní plyn, kyseliny a jejich soli, louhy, čpavek apod.) včetně závažných havárií dle § 2 zákona o prevenci závažných havárií. (Nebezpečná látka - viz zákon č. 157/1998 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.)

     Únik ropného produktu (olejová havárie) – zásah jednotky PO u mimořádné události s únikem výhradně ropných produktů (benzinů, nafty nebo oleje). Úniky těchto látek z provozních náplní vozidel následkem dopravní nehody jsou klasifikovány jako „dopravní nehoda“.

     Technická havárie - zásah jednotky PO k odstranění nebezpečí nebo nebezpečných stavů velkého rozsahu či značných následků na zdraví osob, zvířat či majetku (mimo živelní pohromu), např. destrukce objektu.

     Technická pomoc - zásah jednotka PO k odstranění nebezpečí nebo nebezpečných stavů menšího rozsahu mimo technologickou pomoc a dopravní nehodu, např. vyproštění osob z výtahu, nouzové otevření bytu, odstranění překážek z komunikací i jiných prostor, otevírání uzamčených prostorů, likvidace spadlých stromů, elektrických vodičů apod., odvětrání prostor, záchrana osob a zvířat, čerpání, uzavírání a navážení vody, asistence při hledání nástražného systému, provizorní nebo jiné opravy, vyprošťování předmětů, osob (včetně prací na vodě), měření koncentrací nebo radiace.

     Technologická pomoc - zásah jednotky PO vedoucí k odstranění nebezpečí nebo nebezpečných stavů v technologickém provozu podniků.

     Ostatní pomoc – zásah jednotky PO, který nelze definovat jako technickou havárii, technickou nebo technologickou pomoc, např. odvoz nebo převoz pacienta či lékaře, monitoring vodních toků, kontrola sjízdnosti komunikací (kromě živelní pohromy) apod. i na vyžádání jiné služby (přímo i nepřímo poskytnutá pomoc).

    Radiační nehoda a havárie – zásah jednotky PO u mimořádné události spojené s nepřípustným uvolněním radioaktivních látek nebo ionizujícího záření (definice viz § 2 zákona č. 18/1997 Sb. a § 5 vyhlášky SÚJB č. 219/1997 Sb.).

    Ostatní mimořádná událost – zásah jednotky PO u jiné mimořádné události, např. epidemie nebo nákaza, zajištění podezřelých zásilek, a také všechny zásahy u událostí, které nelze klasifikovat předchozími druhy zásahů jednotek PO.

     Planý poplach – zásah jednotky PO vyvolaný z důvodu ohlášení požáru nebo jiné mimořádné události jednotce PO, která se nepotvrdila.

Do roku 2001 byly jako události dále vedeny::

     Práce na vodě - zásah jednotek PO na povrchových vodách.

     Čerpání vody – zásah jednotek PO, při němž se provádí odstranění nežádoucí vody z venkovních i vnitřních prostorů.

     Jiný technický zásah - činnost jednotky PO, kterou nelze klasifikovat předchozími druhy událostí. Jedná se např. o odvoz nebo převoz pacienta či lékaře (přímo i nepřímo poskytnutá pomoc).

     Zásahy jednotek PO spojené s těmito událostmi jsou od roku 2002 vedeny jako technická nebo ostatní pomoc.


___________

     Údaje v tabulkách jsou srovnatelné s údaji publikovanými ve Statistické ročence 2003


Zveřejněno dne: $datum
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.