Statistická ročenka České republiky - 2004


Seznam grafů

Seznam grafů


2. Území a podnebí
Hustota obyvatelstva na 1 km2 k 31. 12. 2003
Průměrná teplota vzduchu v roce 2003
Průměrné srážky v roce 2003

3. Životní prostředí
Měrné emise oxidu dusíku na 1 km2 v roce 2002
Příjmy a výdaje Státního fondu životního prostředí
- příjmy
- výdaje

4. Obyvatelstvo
Věkové složení obyvatelstva
- k 31. 12. 1970
- k 31. 12. 2003
Sňatečnost a rozvodovost
Rozvody podle počtu nezletilých dětí v manželství

5. Národní účty
HDP na 1 obyvatele v PPS v roce 2003 ( EU 25, vč. zemí přistoupivších k 1. 5. 2004, země ESVO a kandidátské země)
Výdaje na konečnou spotřebu domácností na 1 obyvatele v PPS v roce 2002 (EU 25, vč. zemí přistoupivších k 1. 5. 2004 a kandidátské země)

6. Finance
Vládní konsolidovaný hrubý dluh v % HDP v roce 2002 (EU 25, vč. zemí přistoupivších k 1. 5. 2004)
Penzijní fondy České republiky
- účastníci penzijního připojištění
- zhodnocení prostředků účastníků penzijních fondů

7. Měna a platební bilance
Ziskovost a efektivnost bankovního sektoru ČR (banky s licencí k 31. 12. 2003)
- zisk z bankovní činnosti
- úrokové rozpětí
- rentabilita vlastního kapitálu
- zisk před zdaněním
Ukazatele na 1 pracovníka bankovního sektoru
- zisk
- náklady

8. Ceny
Míra inflace
Indexy cen bytů
Indexy cen bytových domů

9. Příjmy, výdaje a spotřeba obyvatelstva
Výsledky Mikrocenzu 2002:
Decilové rozdělení domácností podle čistého peněžního příjmu na 1 člena
Osoby v domácnostech s příjmy pod hranicí chudoby podle věku
podle pracovní aktivity
- domácnosti pracujících osob
- domácnosti nepracujících osob
podle nezaopatřených dětí
- domácnosti bez dětí
- domácnosti s dětmi

10. Trh práce
Průměrná hrubá měsíční mzda v roce 2003
Nezaměstnaní a míra nezaměstnanosti

11. Zahraniční obchod
Vývoj zahraničního obchodu
Struktura dovozu a vývozu v roce 2003
- podle tříd SITC, rev. 3
- podle skupin zemí

13. Věda a technologie, informační společnost
Zaměstnanci VaV a jejich podíl na celkovém počtu zaměstnanců NH k 31. 12.
Výdaje na výzkum a vývoj
- podle zdrojů financování
- podle sektorů provádění
Podíl domácností s osobním počítačem a připojením na internet ve 4. čtvrtletí 2003

14. Zemědělství
Struktura osevních ploch obilovin
Intenzita chovu hospodářských zvířat
- na 100 ha zemědělské půdy
- na 100 ha orné půdy
Výroba masa
- v živé hmotnosti
- v jatečné hmotnosti

15. Lesnictví
Podnikatelské subjekty a pracovníci v lesnictví
Vlastnictví lesů
Zalesňování
Těžba dřeva
Jarní kmenové stavy zvěře
Odstřel zvěře

16. Průmysl a energetika
Výroba elektřiny podle typu elektrárny v roce 2000 a 2003
Tuzemská spotřeba elektrické energie
Tržby z průmyslové činnosti na 1 zaměstnance v roce 2003

17. Stavebnictví
Základní stavební výroba na 1 zaměstnance v roce 2003
Bytová výstavba

18. Obchod, ubytování a stravování, cestovní ruch
Tržby (příjmy) v odvětví
- obchodu
- ubytování a stravování
Přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních a průměrná doba pobytu cizinců v roce 2003

21. Školství
Podíl dětí v základních školách s počtem do 100 dětí z celkového počtu dětí základních škol ve školním roce 2003/2004
Vzdělávání dětí, žáků, studentů ve školním roce 2003/2004
Výdaje na vzdělávání v roce 2003

23. Zdravotnictví
Průměrná doba trvání 1 případu pracovní neschopnosti v roce 2003
Výdaje na zdravotnictví

24. Sociální zabezpečení
Osoby nemocensky pojištěné podle sektorů v roce 2003
Dávky důchodového pojištění
Výdaje na dávky nemocenského pojištění na 1 000 obyvatel v roce 2003

25. Soudnictví, kriminalita, nehody
Odsouzení v roce 2003
- podle vzdělání
- podle typu věznic
Požáry na 1 000 obyvatel v roce 2003

26. Mezinárodní srovnání
Míra nezaměstnanosti (ILO) a míra dlouhodobé nezaměstnanosti v roce 2003 v EU
- celkem
- muži, ženy

27. Vybrané ukazatele oblastí a krajů
Průměrný starobní důchod k 31. 12. 2003
- muži
- ženy

Zveřejněno dne: 30.11.2004
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.