9. PŘÍJMY, VÝDAJE A SPOTŘEBA OBYVATELSTVA


Příjmy, výdaje a spotřeba obyvatelstva - metodika

Příjmy, výdaje a spotřeba obyvatelstva - metodika


Poznámky k tabulkám

Tab. 9-1. až 9-6. Složení souborů zpravodajských domácností a skladba peněžních příjmů a výdajů domácností

     Obsahují údaje výběrového šetření statistiky rodinných účtů. Zpravodajskou jednotkou i jednotkou výběru je domácnost, tzn. soubor osob společně bydlících a společně hospodařících. Jádrem těchto domácností je zpravidla rodina, ale může to být i jednotlivec. Výběr domácností (zpravodajů) statistiky rodinných účtů se v současné době provádí záměrným kvótním výběrem.

Existují dva druhy souborů:

     1. Základní zpravodajský soubor, který zajišťoval reprezentativnost výsledků za sociální skupiny pro Českou republiku. Četnosti jednotlivých skupin domácností podle výběrových znaků se určují podle výsledků výběrového šetření o peněžních příjmech domácností (mikrocenzus). Základními výběrovými znaky, podle kterých se domácnosti vybíraly, byly:

     a) Sociální skupina domácností, která se určuje podle sociální příslušnosti osoby stojící v čele domácnosti, bez ohledu na to, zda další ekonomicky aktivní člen má stejnou nebo jinou sociální příslušnost. Tvoří-li domácnost úplná rodina (manžel, manželka, ostatní příslušníci), je osobou v čele domácnosti vždy manžel, v neúplných rodinách ekonomicky aktivní rodič. Pokud není rodič ekonomicky aktivní, je v čele domácnosti jen tehdy, jsou-li ekonomicky neaktivní i děti, v ostatních případech je osobou v čele ekonomicky aktivní dítě. V nerodinných domácnostech se za osobu v čele domácnosti považuje osoba s nejvyšším příjmem. Skládá-li se domácnost ze dvou nebo více rodin, přihlíží se při určení osoby v čele domácnosti k postavení osob v čele jednotlivých rodin: přednost má osoba ekonomicky aktivní, při stejném stupni ekonomické aktivity má přednost úplná rodina před neúplnou; jinak se jako osoba v čele domácnosti určí osoba s vyššími příjmy.

    Sledovány byly sociální skupiny:

-   zaměstnanců, což jsou osoby v pracovním poměru mimo zemědělství, které vykonávají buď manuální činnost ve výrobě, dopravě, ve službách apod. (dělníci), nebo činnost duševního charakteru na všech úrovních, tj. řídící, koncepční a vědeckou, ale i operativně-technickou, provozní a obsluhující (zaměstnanci ostatní);

-   zemědělců, což jsou osoby pracující v zemědělské výrobě, při čemž jsou buď členy zemědělských družstev a vykonávají práci pro družstvo, nebo jsou zaměstnané v zemědělské výrobě všech druhů podniků a nebo zabezpečují zemědělskou výrobu ve vlastním podniku;

-   samostatně činných, což jsou osoby, které nejsou v zaměstnaneckém poměru, ale zabývají se podnikáním mimo zemědělství, nebo vykonávají nezávislé povolání a nebo pracují za honoráře;

-   důchodců, což jsou osoby pobírající důchod, které nepracují buď vůbec nebo jejich ekonomická aktivita je omezena; roční příjem z výdělečné činnosti smí činit maximálně 12 000 Kč; toto omezení se týká i dalších členů domácnosti.

     b) Čistý peněžní příjem na osobu, který charakterizuje příjmovou úroveň domácností nejen pro účely výběru, ale i pro třídění domácností podle výše příjmu při zpracování údajů; do tohoto příjmu se nezapočítávají kromě daně z příjmů a úhrady zdravotního a sociálního pojištění ani výpůjčky, přijaté úvěry a vybrané úspory.

     c) Počet nezaopatřených dětí v domácnostech ekonomicky aktivních osob, resp. počet členů a pohlaví u domácností nepracujících důchodců.

     2. Doplňkový soubor, do kterého byly vybírány rodiny s dětmi žijící na hranici životního minima; domácnosti tohoto typu byly v přiměřeném počtu zastoupeny i v základním souboru, ale pro samostatné zpracování by jejich počet byl malý.

     Metodika a definice základních ukazatelů:

     Počet spotřebních jednotek vyjadřuje složení domácností přepočtené podle vah spotřeby jednotlivých členů domácnosti. Váhy jsou definovány podle stupnice OECD takto: první dospělý v domácnosti = 1,0; každý další dospělý (starší 13 let) = 0,7; každé dítě (13leté a mladší) = 0,5.

     Peněžní příjmy úhrnem jsou roční příjmy hrubé, zahrnují daň z příjmů a příspěvky na sociální a zdravotní pojištění, nezahrnují vybrané úspory a výpůjčky.

     Příjmy domácností samostatně činných osob zahrnují částky, které tyto osoby převedly z výnosu svého podnikání pro potřeby domácnosti a jejích členů a jsou srovnatelné s příjmy domácností ostatních sociálních skupin jen na úrovni tzv. čistých příjmů (bez daně z příjmů a příspěvků na zdravotní a sociální pojištění). Daňové zatížení domácností samostatně činných není zachyceno v plném rozsahu, protože u většiny samostatně činných osob je zdravotní a sociální pojištění součástí účetní evidence jejich podnikání a není vykazováno ve statistice rodinných účtů a daně z příjmů jsou ve statistice rodinných účtů u těchto osob zachyceny jen když jsou placeny z prostředků domácnosti.

     Pracovními příjmy se rozumí příjmy z pracovní činnosti v pracovněprávním, služebním a členském poměru nebo v podnikání a v jiné samostatné výdělečné činnosti; pokud je tato činnost hlavním zdrojem příjmů pracovníka, jedná se o pracovní příjmy z hlavní činnosti.

     Pro zajištění mezinárodní srovnatelnosti statistických ukazatelů jsou od roku 1999 položky peněžních výdajů uspořádány podle „Klasifikace individuální spotřeby podle účelu CZ-COICOP“, která je českou verzí mezinárodního standardu COICOP (Classification of Individual Consumption by Purpose) - viz přehled platných statistických klasifikací a číselníků v úvodu publikace a je závazná pro všechna statistická zjišťování. Do individuální (konečné) spotřeby se podle této klasifikace nezařazují vydání na pořízení, výstavbu a rekonstrukci domu a bytu a výdaje na užitkovou zahradu a užitková zvířata, proto byly vyčleněny do zvláštního oddílu vydání nezahrnovaných do konečné spotřeby.

     Uplatněním této klasifikace se změnila vnitřní náplň některých výdajových položek a z tohoto důvodu nejsou výsledky plně srovnatelné s údaji publikovanými v ročenkách před rokem 1999. Aby bylo možné porovnávat vývoj základních výsledků statistiky rodinných účtů v delším časovém období, byly skupiny výdajových položek přepočteny podle výše uvedené metodiky, s určitým omezením za rok 1995.

     Peněžní vydání úhrnem neobsahují vklady ani splátky půjček.

     Jednotlivé výdajové položky zahrnují :

     bydlení, voda, energie, paliva - nájemné, ostatní služby související s bydlením, ústřední topení a teplá voda, elektřina, plyn, paliva, potřeby a služby pro běžnou údržbu domu a bytu,

     bytové vybavení, zařízení domácnosti - nábytek, bytové doplňky, bytový textil, chladničky, pračky a jiná zařízení, přístroje a nářadí pro dům a zahradu, opravy všech přístrojů a zařízení, nádobí a ostatní potřeby pro domácnost, drogistické zboží, služby pro domácnost (prádelny, čistírny, úklid aj.),

     rekreace, kultura a sport - zařízení a potřeby pro volný čas (televizory, videa, rádia, magnetofony, soupravy a kombinace těchto zařízení, osobní počítače, fotoaparáty, psací stroje, hudební nástroje, psací a malířské potřeby, gramofonové desky, CD, kazety a jiné drobné zboží kulturního charakteru, hračky, sportovní potřeby), opravy všech přístrojů, zařízení a potřeb, knihy vč. učebnic, noviny a časopisy; dále služby pro volný čas (vstupné a jiné poplatky za kulturní, zábavní a sportovní podniky a aktivity, potřeby pro pěstování květin a ostatních okrasných rostlin a pro domácí (neužitková) zvířata, poplatky za rozhlas a televizi, sázky, losy, hry, dovolená s komplexními službami),

     ostatní zboží a služby - osobní potřeby a služby (kosmetické zboží, potřeby a přístroje pro osobní hygienu, hodinky, klenoty, bižuterie, cestovní potřeby, opravy všech zařízení a potřeb, kadeřnické, kosmetické a jiné osobní služby), dále vydání na sociální péči, všechny druhy pojištění a jinde neuvedené služby (finanční, administrativní, poradenské aj.).

     Náplň ostatních položek je patrná z jejich názvu.

     Tab. 9-1. obsahuje údaje za domácnosti úhrnem základního zpravodajského souboru v letech 2000 - 2003 v porovnání s rokem 1995, přepočtené podle metodiky uplatňované od roku 1999.

     Tab. 9-2. a 9-3. obsahují údaje za základní zpravodajský soubor v třídění podle sociálních skupin, které jsou doplněny odhadem údajů za domácnosti úhrnem (data za příslušné soubory byla převážena podle sociální struktury domácností zjištěné při Mikrocenzu 2002).

     Tab. 9-4. a 9-5. obsahují údaje za domácnosti doplňkového souboru a domácnosti základního souboru, jejichž čisté příjmy nepřesáhly 1,4 násobek životního minima, vypočteného podle platných sazeb pro danou domácnost (viz tabulka výše životního minima v metodickém úvodu kapitoly 24. Sociální zabezpečení).

     Úplné čisté rodiny tvoří manželský pár a nezaopatřené dítě (děti), s nimiž nežijí žádní další příbuzní ani ekonomicky aktivní dítě.

     Neúplné čisté rodiny tvoří jeden z rodičů a nezaopatřené dítě (děti), rovněž bez dalších příbuzných nebo bez ekonomicky aktivních dětí.

     Tab. 9-6. obsahuje údaje ze základního souboru statistiky rodinných účtů v třídění podle výše čistého ročního peněžního příjmu na jednoho člena domácnosti. Do skupiny domácností s nízkými příjmy bylo v každé sociální skupině zařazeno 20 % domácností s nejnižším čistým peněžním příjmem na jednoho člena. Čisté peněžní příjmy každé domácnosti z této skupiny nepřekročily horní hranici čistých příjmů uvedenou v tabulce. Do skupiny domácností s vysokými příjmy bylo analogicky zařazeno 20 % domácností s nejvyšším čistým peněžním příjmem na jednoho člena v každé sociální skupině, přičemž čisté peněžní příjmy každé domácnosti byly vyšší než spodní hranice uvedená v tabulce.

Tab. 9-7. Hospodařící domácnosti podle sociálních skupin v roce 2002

Tab. 9-8. Osoby v domácnostech s příjmy pod hranicí chudoby v roce 2002

     Výsledky byly získány výběrovým šetřením Mikrocenzus 2002 a uvedená data byla zpracována za 7 973 hospodařících domácností z celé České republiky. Příjmy osob a domácností se zjišťovaly za rok 2002, demografické údaje podle stavu ke konci uvedeného roku. Údaje o ekonomické aktivitě, druhu zaměstnání a odvětví, které mají přímou vazbu na údaje o příjmech, se vyznačovaly podle převažujícího stavu, v případě rovnosti podle stavu ke konci roku 2002. Údaje byly přepočteny na celou populaci v České republice.

     Hospodařící domácnost je založena na prohlášení o společném bydlení a hospodaření osob v příslušném bytě.

     Hrubý peněžní příjem zahrnuje daň z příjmů a příspěvky na zdravotní a sociální pojištění, nezahrnuje vybrané úspory, výpůjčky. Příjmy z podnikání představují hrubý hospodářský výsledek (zisk, ztráta) před zdaněním.

     Čistým peněžním příjmem domácnosti se rozumí příjmy po odečtení daně z příjmu a srážek na zdravotní a sociální pojištění.

     Životní minimum domácnosti (viz kapitola 24. Sociální zabezpečení) bylo vypočteno pro každou domácnost zařazenou do zpracování na základě počtu jejích členů a stáří nezaopatřených dětí.

     Spotřební jednotka je veličina, která zohledňuje demografické složení a velikost domácnosti. Počet spotřebních jednotek za každou domácnost byl vypočten převážením členů domácnosti vahami podle metodiky používané v Evropské unii takto:

-   prvnímu dospělému členu domácnosti přiřazena váha 1,0

-   dítěti do 13 let včetně váha 0,3

-   všem ostatním členům domácnosti nad 13 let váha 0,5.

     Ekvivalizovaný příjem je příjem na spotřební jednotku a byl zkonstruován jako podíl čistého peněžního příjmu domácnosti a počtu jejích spotřebních jednotek.

     Hranice chudoby - byla stanovena podle metodologie EU, která používá jako hranici relativní chudoby 60 % mediánu ekvivalizovaného příjmu za úhrn domácností.

     Domácnosti pracujících osob – domácnosti, kde aspoň 1 člen je ekonomicky aktivní.

     Domácnosti nepracujících osob – domácnosti složené z důchodců, nezaměstnaných a ostatních neaktivních osob.

     Vzdělanostní úroveň domácnosti - určuje se podle nejvyšší dosažené úrovně vzdělání osoby v čele domácnosti, resp. jejího partnera. Domácnosti byly do jednotlivých skupin vzdělání zařazovány následovně:

-   nízká - oba partneři mají nejvýše základní vzdělání, resp. jsou bez ukončeného základního vzdělání,

-   střední - alespoň jeden z partnerů má středoškolské vzdělání,

-   vysoká - alespoň jeden z partnerů má vysokoškolské vzdělání.

     Typ domácnosti - úplné rodiny zahrnují pouze tzv. čisté rodiny složené z obou rodičů a dětí.

     Závislé dítě zahrnují se všechny děti mladší 16 let a dále děti ve věku 16 až 24 let jestliže nejsou ekonomicky aktivní.

     Použitá metodologie EU zajišťuje plnou srovnatelnost údajů z tab. 9-8. v mezinárodním měřítku.

Tab. 9-9. Spotřeba nejdůležitějších druhů potravin na 1 obyvatele

     Spotřeba se počítá bilanční metodou. K výpočtu se využívají údaje o průmyslové výrobě, samozásobení, počátečních a konečných zásobách, dovozech a vývozech. Tyto údaje jsou získávány ze statistických výkazů, které sleduje ČSÚ, dále od jednotlivých potravinářských svazů, od některých organizací, zabývajících se zahraničním obchodem, od Státní veterinární správy a dalších institucí. V tabulce je uvedena celková průměrná roční spotřeba připadající na jednoho obyvatele. Počet obyvatel je střední stav obyvatelstva.

     Jednotlivé údaje jsou dlouhodobě srovnatelné a navazují na ukazatele v kapitole 1. Souhrnné ukazatele národního hospodářství.

Tab. 9-10. Spotřeba vybraných základních druhů průmyslového zboží na 1 obyvatele

     Spotřeba se počítá bilanční metodou. K výpočtu se využívají údaje o výrobě, zásobách, dovozech a vývozech. Tyto údaje jsou získávány ze statistických výkazů, které sleduje ČSÚ, od jednotlivých výrobců a organizací, zabývajících se zahraničním obchodem. Spotřeba plynu je vypočtena z údajů Českých plynárenských podniků a spotřeba elektřiny je vypočtena z údajů distributorů.

     Jednotlivé údaje jsou v dlouhodobé řadě srovnatelné.

Tab. 9-11. Vybavenost domácností předměty dlouhodobého užívání

     Propočet stavu vybavenosti domácností předměty dlouhodobého užívání vychází z údajů o výrobě, zásobách, dovozech a vývozech. Vybavenost je napočítávána podle ročních přírůstků, přičemž se přihlíží k životnosti (stanovené Výzkumným ústavem obchodu), respektive k opotřebovatelnosti jednotlivých předmětů. Vybavenost osobními automobily a motocykly je propočtena z údajů Ministerstva vnitra ČR a vybavenost telefony na základě údajů Telecomu a provozovatelů mobilních telefonů.

     Jednotlivé údaje jsou v dlouhodobé časové řadě srovnatelné.


* * *

     Podrobné údaje statistiky rodinných účtů a spotřeby potravin s metodickým popisem jsou obsaženy v publikacích ČSÚ vydávaných podle Edičního plánu roku 2004 v tematické skupině 3 - PRÁCE, SOCIÁLNÍ STATISTIKY, podskupině 30 - Životní úroveň:

-  „Příjmy, vydání a spotřeba domácností statistiky rodinných účtů“ - vychází s roční periodicitou (I. díl - červen, II. díl - červenec, III. díl - srpen)

I. díl - sociální skupiny, příjmová pásma

       a) domácnosti podle sociálních skupin (domácnosti celkem, zaměstnanců, samostatně činných, důchodců)

       b) kvantilové rozdělení domácností
        -   decilové rozdělení (domácnosti celkem)
        -   pentilové rozdělení (domácnosti celkem, zaměstnanců, samostatně činných, důchodců)

II. díl - typy domácností

       a) domácnosti zaměstnanců s nezaopatřenými dětmi podle počtu dětí a ekonomicky aktivních členů (domácnosti s dětmi celkem, úplné čisté rodiny celkem, z toho s 1 nebo se 2 dětmi a s 1 nebo se 2 ekonomicky aktivními členy a se 3 dětmi celkem; dále neúplné čisté rodiny celkem a z toho s 1 dítětem)

       b) domácnosti zaměstnanců bez nezaopatřených dětí a domácnosti důchodců podle počtu členů a pohlaví (domácnosti zaměstnanců celkem, z toho jednočlenné a dvoučlenné, domácnosti důchodců celkem, v tom jednočlenné podle pohlaví a dvoučlenné)

III. díl - domácnosti s minimálními příjmy

       a) rodiny s dětmi s minimálními příjmy podle typu domácnosti (rodiny s dětmi celkem, úplné čisté rodiny celkem, z toho s 1 nebo se 2 dětmi celkem, se 2 dětmi a s 1 ekonomicky aktivním členem a se 3 dětmi celkem; dále neúplné čisté rodiny celkem, z toho s 1 a se 2 dětmi)

       b) domácnosti zaměstnanců s nezaopatřenými dětmi celkem a rodiny s dětmi s minimálními příjmy

       c) domácnosti zaměstnanců s nezaopatřenými dětmi a rodiny s dětmi s minimálními příjmy podle druhu bytu (nájemní byty, družstevní byty, vlastní dům)

-   „Příjmy, vydání a spotřeba domácností zpravodajského souboru statistiky rodinných účtů“ - čtvrtletně 85. kalendářní den po skončení čtvrtletí

-  „Spotřeba potravin v roce 2003” - listopad 2004

 

Zveřejněno dne: $datum
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.