Statistická ročenka České republiky - 2004


Přehled platných statistických klasifikací a čísleníků

Přehled platných statistických klasifikací a čísleníků

V souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, zodpovídá ČSÚ za tvorbu a aktualizaci statistických klasifikací a číselníků pro statistické účely.

Klasifikace umožňují správně zatřídit statisticky sledované jevy a procesy a zajistit srovnatelnost získaných údajů v prostoru a v čase. V průběhu 90. let začal ČSÚ vytvářet novou soustavu ekonomických, sociálních, geografických a dalších statistických klasifikací, které vycházejí z platných mezinárodních standardů, zejména OSN a EU. Tato nová klasifikační soustava odpovídá ekonomickému a sociálnímu prostředí ČR a její mezinárodní integraci. V současné době používají ČSÚ a rezortní pracoviště státní statistické služby ČR následující statistické klasifikace a číselníky:


1. Odvětvová klasifikace ekonomických činností – OKEČ

Zavedena sdělením ČSÚ ze dne 18. prosince 2003 (částka 160/2003 Sb.) s účinností od 1. ledna 2004. Verze odpovídá mezinárodnímu evropskému standardu NACE rev. 1.1, která má vazbu na mezinárodní odvětvovou klasifikaci ekonomických činností ISIC rev. 3.1. Předmětem klasifikování jsou všechny ekonomické činnosti vykonávané ekonomickými subjekty. Činnosti jsou strukturovány pro všechna odvětví pomocí jednomístného nebo dvoumístného alfabetického kódu a čtyřstupňového numerického kódu (5 číslic). Čtvrtý stupeň (5. místo) vyjadřuje národní zvláštnosti.


2. Standardní klasifikace produkce – SKP

Sdělením ČSÚ ze dne 5. prosince 2002 (částka 198/2002 Sb.) bylo s účinností od 1. ledna 2003 zavedeno 2. vydání SKP, které odpovídá aktualizovanému vydání evropského standardu CPA 2002. Předmětem klasifikování jsou výrobky, práce a služby jako produkty ekonomické činnosti subjektů. Jsou tříděny do pěti stupňů (6 číslic).


3. Klasifikace zaměstnání – KZAM-R

Zavedena sdělením ČSÚ ze dne 18. prosince 2003 (částka 160/2003 Sb.) s účinností od 1. ledna 2004. Odpovídá mezinárodnímu standardu ISCO 88 (standard ILO), příp. evropskému standardu ISCO-88(COM). Předmětem klasifikace je zaměstnání jako konkrétní činnost, kterou pracovník vykonává a která je zdrojem jeho příjmů. Klasifikace disponuje pěti stupni (5 číslic).

Mezinárodní standard disponuje čtyřmístným kódem, který KZAM-R pro národní zvláštnosti rozšířila o páté místo.


4. Klasifikace kmenových oborů vzdělání – KKOV

Zavedena sdělením ČSÚ ze dne 9. září 2003 (částka 106/2003 Sb.) s účinností od 1. října 2003 a aktualizována sdělením ČSÚ ze dne 12. července 2004 (částka 149/2004 Sb.). KKOV obsahuje návaznost kategorie dosaženého vzdělání na mezinárodní standard ISCED 1997. Předmětem klasifikace jsou kmenové obory vzdělání, které vymezují jednotlivé oblasti či dílčí úseky vzdělání na základě jejich obsahové podobnosti. Kód je dvourozměrný - první rozměr (4 číslice) vyjadřuje kmenový obor vzdělání a druhý rozměr (písmeno) vyjadřuje dosažené vzdělání.


5. Klasifikace postavení v zaměstnání – CZ-ICSE

Zavedena sdělením ČSÚ ze dne 18. prosince 2003 (částka 160/2003 Sb.) s účinností od 1. ledna 2004. Odpovídá mezinárodnímu standardu ICSE (ILO). Předmětem klasifikace je postavení ekonomicky aktivních osob (obsazená pracovní místa) v zaměstnání.


6. Klasifikace funkcí vládních institucí – CZ-COFOG(99)

Zavedena sdělením ČSÚ ze dne 18. prosince 2003 (částka 160/2003 Sb.) s účinností od 1. ledna 2004. Odpovídá mezinárodnímu standardu COFOG z roku 1999, který je součástí mezinárodního Systému národních účtů (SNA). Předmětem klasifikace jsou výdaje vládních institucí. Klasifikace umožňuje třístupňové třídění (4 číslice).


7. Klasifikace služeb neziskových institucí sloužících domácnostem podle účelu – CZ-COPNI(99)

Zavedena sdělením ČSÚ ze dne 18. prosince 2003 (částka 160/2003 Sb.) s účinností od 1. ledna 2004. Odpovídá mezinárodnímu standardu COPNI z roku 1999, který je součástí mezinárodního Systému národních účtů (SNA). Předmětem klasifikace jsou výdaje na služby jednotlivých neziskových institucí sloužících domácnostem. Klasifikace umožňuje třístupňové třídění (4 číslice).


8. Klasifikace individuální spotřeby podle účelu – CZ-COICOP(99)

Zavedena sdělením ČSÚ ze dne 18. prosince 2003 (částka 160/2003 Sb.) s účinností od 1. ledna 2004. Odpovídá mezinárodnímu standardu COICOP z roku 1999, který je součástí mezinárodního Systému národních účtů (SNA). Předmětem klasifikace jsou všechny druhy individuální spotřeby podle účelu. Klasifikace umožňuje třístupňové třídění (4 číslice).


9. Klasifikace zemí – CZ-GEONOM

Zavedena sdělením ČSÚ ze dne 18. prosince 2003 (částka 160/2003 Sb.) s účinností od 1. ledna 2004 a aktualizována sdělením ČSÚ ze dne 20. května 2004 (částka 109/2004 Sb.). Odpovídá mezinárodnímu standardu GEONOM. Předmětem klasifikace jsou jednotlivé země (státy a závislá území). Klasifikace obsahuje seznam zemí (geonomenklatura) s kódy numerickými (třímístnými) a alfabetickými (dvoumístnými), dále členění podle geografických a podle ekonomických zón (třímístné numerické kódy).


10. Klasifikace územních statistických jednotek – CZ-NUTS

Zavedena sdělením ČSÚ ze dne 18. prosince 2003 (částka 160/2003 Sb.) s účinností od 1. ledna 2004 a aktualizována sdělením ČSÚ ze dne 14. dubna 2004 (částka 74/2004 Sb.). Navazuje na klasifikaci NUTS Evropské unie. Předmětem klasifikování jsou územní celky, které na základě ústavního zákona nebo jiného požadavku skladebně tvoří území státu. Česká národní verze využívá 6 stupňů třídění (12 číslic) pomocí kombinací alfabetických a numerických kódů od úrovně státu až po úroveň obce.


11. Číselník institucionálních sektorů a subsektorů – ČISS

Zaveden sdělením ČSÚ ze dne 18. prosince 2003 (částka 160/2003 Sb.) s účinností od 1. ledna 2004. Předmětem číselníku je vysvětlení vybraných základních pojmů, spojených s klasifikací ekonomických subjektů včetně kódového značení sektorů a subsektorů obsaženého v Evropském systému účtů 1995 (ESA).


12. Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů – MKN-10

Zavedena sdělením ČSÚ ze dne 18. prosince 2003 (částka 160/2003 Sb.) s účinností od 1. ledna 2004. Odpovídá mezinárodnímu standardu MKN-10. Předmětem klasifikování jsou nemoci a přidružené zdravotní problémy. Třídění využívá kombinace alfabetických a numerických kódů.


13. Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii – MKN-O-2

Zavedena sdělením ČSÚ ze dne 18. prosince 2003 (částka 160/2003 Sb.) s účinností od 1. ledna 2004. Odpovídá mezinárodnímu standardu MKN-O-2. Předmětem klasifikování jsou novotvary z hlediska histologických typů a topografické lokalizace. Třídění využívá kombinace alfabetických a numerických kódů.


14. TNM klasifikace zhoubných novotvarů – TNM

Zavedena sdělením ČSÚ ze dne 18. prosince 2003 (částka 160/2003 Sb.) s účinností od 1. ledna 2004. Odpovídá mezinárodnímu standardu TNM. Předmětem klasifikování jsou zhoubné nádory z hlediska anatomického rozsahu nemoci. Třídění využívá kombinace alfabetických a numerických kódů.


15. Číselník vybraných měřicích jednotek a jednotek ekonomických veličin ČVMJ

Zaveden sdělením ČSÚ ze dne 18. prosince 2003 (částka 160/2003 Sb.) s účinností od 1. ledna 2004. Předmětem klasifikace jsou vybrané měřicí jednotky používané ve státní statistické službě. Číselník je třístupňový (5 číslic).


16. Číselník měn a fondů – ČMF

Aktualizované znění ČMF bylo zavedené sdělením ČSÚ ze dne 18. listopadu 2002 (částka 181/2002 Sb.) s účinností od 1. ledna 2003. Odpovídá mezinárodní normě ISO 4217. Předmětem číselníku jsou měny a fondy, tj. peněžní zdroje spojené s měnou. Číselník obsahuje třímístné alfabetické i numerické kódy.


17. Číselník zemí – ČZEM

Zaveden sdělením ČSÚ ze dne 18. prosince 2003 (částka 160/2003 Sb.) s účinností od 1. ledna 2004. Odpovídá mezinárodní normě ISO 3166. Předmětem číselníku jsou samostatné státy a některá závislá území. Číselník obsahuje třímístné alfabetické i numerické kódy.


18. Klasifikace stavebních děl – CZ-CC

Zavedena sdělením ČSÚ ze dne 9. září 2003 (částka 106/2003 Sb.) s účinností od 1. ledna 2004. Předmětem klasifikace je třídění všech místně a prostorově ucelených stavebních děl. Klasifikace je pětistupňová (6 číslic).


19. Číselník obcí s rozšířenou působností – CISORP

Zaveden sdělením ČSÚ ze dne 29. října 2002 (částka 163/2002 Sb.) s účinností od 1. ledna 2003. Předmětem číselníku jsou obce s rozšířenou působností, které vykonávají státní správu dle zákona č. 320/2002 Sb. Číselník obsahuje čtyřmístné kódy. Konstrukcí kódu ORP je zajištěna návaznost na další územní číselníky.


20. Číselník obcí s pověřeným obecním úřadem – CISPOU

Zaveden sdělením ČSÚ ze dne 29. října 2002 (částka 163/2002 Sb.) s účinností od 1. ledna 2003. Předmětem číselníku jsou obce s pověřeným obecním úřadem, které vykonávají státní správu dle zákona č. 320/2002 Sb. Číselník obsahuje pětimístné kódy. Konstrukcí kódu POU je zajištěna návaznost na další územní číselníky.


21. Číselník správních obvodů hl. m. Prahy – CISSOP

Zaveden sdělením ČSÚ ze dne 29. října 2002 (částka 163/2002 Sb.) s účinností od 1. ledna 2003. Předmětem číselníku jsou správní obvody hl. m. Prahy, jejichž vymezení je dáno usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 25/18 ze dne 21. prosince 2000. Číselník obsahuje čtyřmístné kódy. Konstrukcí kódu SOP je zajištěna návaznost na další územní číselníky.


22. Číselník obcí – CISOB

Zaveden sdělením ČSÚ ze dne 23. července 2002 (částka 128/2002 Sb.) s účinností od 1. září 2002. Předmětem číselníku jsou obce České republiky a platné názvy obcí zveřejňované Ústředním věstníkem Ministerstva vnitra ČR. Číselník obsahuje šestimístné kódy. Číselník zajišťuje návaznost na další územní číselníky.


23. Číselník městských částí – CISMC

Zaveden sdělením ČSÚ ze dne 23. července 2002 (částka 128/2002 Sb.) s účinností od 1. září 2002. Předmětem číselníku jsou městské části statutárních měst, které si na základě svých pravomocí uspořádaly vnitřní členění města a jejich platné názvy zveřejňované Ústředním věstníkem Ministerstva vnitra ČR. Číselník obsahuje šestimístné kódy. Číselník zajišťuje návaznost na další územní číselníky.


24. Číselník objektů s čísly domovními – ČOBJ-D

Zaveden sdělením ČSÚ ze dne 17. března 2003 (částka 38/2003 Sb.) s účinností od 1. dubna 2003. Předmětem číselníku jsou stavební objekty vymezené domovními čísly na území České republiky.

* * *


Uvedené klasifikace a číselníky jsou k dispozici v odboru informačních služeb ČSÚ, případně na internetové adrese ČSÚ: www.czso.cz

Zveřejněno dne: 30.11.2004
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.