Statistická ročenka České republiky - 2004


25. SOUDNICTVÍ, KRIMINALITA, NEHODY
Soudnictví,kriminalita,nehody - metodika
25- 1. Pohyb agendy u okresních a krajských soudů Excel
25- 2. Výsledky trestních řízení u soudů a pravomocně uložené tresty Excel
25- 3. Trestné činy odsouzených soudy Excel
25- 4. Trestné činy u mladistvých odsouzených soudy Excel
25- 5. Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních Excel
25- 6. Trestná činnost podle krajů v členění podle počtu stíhaných známých pachatelů a způsobu vyřízení věci v přípravném řízení Excel
25- 7. Osoby ve výkonu vazby a trestu odnětí svobody Excel
25- 8. Obvinění podle pohlaví (stav k 31. 12.) Excel
25- 9. Obvinění podle délky a druhu vazby (stav k 31. 12.) Excel
25-10. Státní příslušnost vězňů (stav k 31. 12.) Excel
25-11. Obvinění a odsouzení podle státní příslušnosti k 31. 12. 2003 Excel
25-12. Odsouzení, kteří nastoupili do výkonu trestu odnětí svobody Excel
25-13. Odsouzení podle jednotlivých typů věznic (stav k 31. 12.) Excel
25-14. Odsouzení podle pohlaví a jednotlivých typů věznic k 31. 12. 2003 Excel
25-15. Odsouzení podle věkových skupin (stav k 31. 12.) Excel
25-16. Odsouzení podle délky uloženého trestu (stav k 31. 12.) Excel
25-17. Odsouzení podle počtu předchozích odsouzení (stav k 31. 12.) Excel
25-18. Odsouzení podle vzdělání (stav k 31. 12.) Excel
25-19. Výsledky v odborném vzdělávání odsouzených a průměrná měsíční mzda odsouzených Excel
25-20. Zaměstnanost odsouzených Excel
25-21. Odsouzení za vybrané trestné činy v souvislosti s požíváním a distribucí návykových látek (stav k 31. 12.) Excel
25-22. Mimořádné události Excel
25-23. Využívání právních institutů u odsouzených Excel
25-24. Nehody v železniční dopravě Excel
25-25. Nehody v silniční dopravě Excel
25-26. Nehody ve vnitrozemské vodní dopravě Excel
25-27. Nehody v letecké dopravě Excel
25-28. Události se zásahem jednotek požární ochrany Excel
25-29. Události se zásahem jednotek požární ochrany v roce 2003 Excel
25-30. Události se zásahem jednotek požární ochrany podle krajů v roce 2003 Excel
25-31. Náklady na požární ochranu Excel
25-32. Požáry Excel
25-33. Požáry podle krajů v roce 2003 Excel
25-34. Přímé škody způsobené požáry v členění podle vybraných právních forem Excel
25-35. Požáry v členění podle odvětví vzniku Excel
25-36. Požáry v členění podle odvětví vzniku v roce 2003 Excel
25-37. Požáry v členění podle příčiny a činnosti při vzniku v roce 2003 Excel
Grafy JPG

Zveřejněno dne: 30.11.2004
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.