Vývoj obyvatelstva hl. m. Prahy - 2001 až 2010


Publikovaný stav obyvatel včetně podrobnějších cha

Publikovaný stav obyvatel včetně podrobnějších charakteristik navazuje na definitivní výsledky posledního sčítání lidu, domů a bytů (SLDB 2001, k 1. 3. 2001). Tento výchozí stav je každoročně upravován o počty narozených a zemřelých tak, jak je hlásí matriční úřady, a dále o počty přistěhovalých a vystěhovalých. Výsledkem těchto tzv. bilancí je pak stav obyvatel a jeho věkové složení k 31. 12. daného roku.

V průběhu období 2001-2010, na které se tato publikace zaměřuje, došlo ke změnám ve sledování některých demografických jevů. Tyto změny mají vliv na sledované ukazatele a do jisté míry mohou ztížit srovnatelnost uvedených dat.

Veškeré současně sledované údaje se týkají všech obyvatel, kteří mají v ČR trvalé bydliště, a to bez ohledu na státní občanství. Od r. 2001 (v návaznosti na sčítání lidu, domů a bytů 2001) údaje zahrnují také cizince s vízy nad 90 dnů (podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců) a cizince s přiznaným azylem (podle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu). Od 1. 5. 2004, v návaznosti na tzv. Euronovelu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, se údaje týkají občanů zemí EU s přechodným pobytem na území ČR a občanů třetích zemí s dlouhodobým pobytem. Údaje zohledňují rovněž události (sňatky, narození a úmrtí) občanů s trvalým pobytem na území ČR, které nastaly v cizině.

Tyto změny se v hl. m. Praze výrazně promítly hlavně do migrační statistiky, neboť cizinci dlouhodobě významným dílem přispívají k migračním i celkovým přírůstkům počtu obyvatel v Praze.

Obyvatelstvo daného území se v čase mění ve svém počtu i struktuře. Iniciátory pohybu obyvatelstva jsou demografické události:

  • narození: sleduje se počet všech narozených dětí (živě i mrtvě), za něž obdržel Český statistický úřad od zpravodajské jednotky (matriky) statistické hlášení o narození; územně jsou narozené děti tříděny podle trvalého pobytu matky v době porodu; do zpracování údajů o aktuálním věkovém složení obyvatel daného území vstupují pouze počty živě narozených dětí.
  • zemřelí: sleduje se počet všech zemřelých osob, o jejichž úmrtí obdržel Český statistický úřad od zpravodajské jednotky (matriky) statistické hlášení o úmrtí. Od roku 2007 je nově sledováno místo úmrtí.
  • stěhování (přistěhovalí, vystěhovalí): stěhováním se rozumí změna trvalého bydliště či dlouhodobého pobytu osoby; rozlišuje se stěhování vnitřní, tj. v rámci území ČR, a zahraniční, tedy stěhování do / ze zahraničí bez ohledu na státní příslušnost stěhující se osoby.

Data o stěhování byla v letech 2001–2004 získávána z Hlášení o stěhování (zpravodajskou jednotkou byly ohlašovny pobytu a okresní úřadovny cizinecké a pohraniční policie ČR), od roku 2005 přebírá ČSÚ soubory dat z Ministerstva vnitra a Ředitelství služby cizinecké policie. V souvislosti s touto změnou se již nesleduje vzdělání stěhujícího se a důvody stěhování.

Údaje o věkovém složení obyvatel jsou získávány bilancí demografických událostí na výsledky posledního sčítání lidu, domů a bytů (v roce 2001).

Další ukazatele demografického vývoje a podrobnou metodiku výpočtu jednotlivých ukazatelů naleznete v metodických poznámkách publikací Demografická ročenka České republiky a Úmrtnostní tabulky za ČR a kraje na internetové adrese http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/pocet_obyvatel.

Údaje o osobách podle věku jsou členěny podle dokončeného věku k okamžiku dané demografické události (věk matky v den narození dítěte, stěhování podle věku k datu stěhování apod.).


Zveřejněno dne: 15.11.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.