Vývoj obyvatelstva hl. m. Prahy - 2001 až 2010


V této části naleznete základní informace o změnác

V této části naleznete základní informace o změnách územního uspořádání hlavního města v posledních dvaceti letech. Úplnou historii územních změn a růstu najdete buď na internetových stránkách regionálního pracoviště ČSÚ pro Prahu (www.praha.czso.cz/csu/xa/historie_vnitrniho_usporadani_hlavniho_mesta_prahy), nebo v Lexikonu hl. m. Prahy z roku 2009 (www.praha.czso.cz/csu/czso/lexikon-hl-m-prahy-2009-n-7fi3kohjk5).

Území hlavního města Prahy je zároveň obcí (Local Administrative Units (LAU), úroveň 2), okresem (LAU 1) a krajem (NUTS 3). Klasifikace CZ-NUTS má právní základ v nařízení Evropského parlamentu a Rady č. (ES) 1059/2003.) a popisuje územní struktury do úrovně krajů (NUTS 3).

Území Prahy je od roku 1974 v nezměněných hranicích, jeho velikost je 496 km2 a pro potřeby správy území a statistického zjišťování je hlavní město dále členěno na menší územní celky.

V současné době jsou základními samosprávnými územími Prahy městské části se svými vlastními volenými orgány a vlastním úřadem městské části. K tomuto uspořádání došlo na základě zákona č. 418/90 ČNR ze dne 9. 10. 1990 o hl. m. Praze s účinností od 24. 11. 1990. K tomuto datu vzniklo 56 městských částí, z nichž na městské části Praha 1 - 10 byla přenesena působnost bývalých ONV Praha. V roce 1992 byla rozhodnutím Rady Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 12/19 ze dne 6. 1. 1992 vyčleněna část k.ú. Troja z obvodu Praha 7 a vytvořena samostatná městská část. Počet městských částí se tak zvýšil na 57.

Jednotlivé městské části byly od počátku velikostně velmi různorodé. Jejich sdružení do správních obvodů (vyšších administrativních celků), velikostí podobných, bylo provedeno z hlediska výkonu dalších administrativních agend, nejen státní správy. S nárůstem počtu obyvatel zejména v okrajových sídlištních celcích bylo stávající správní dělení na 10 obvodů nevyvážené.

Nové správní rozdělení se uskutečnilo na základě vyhlášky č. 38/1994. S účinností od 1. 1. 1995 byly vedle městských částí Praha 1 - 10 přenesenou působností pověřeny i městské části Praha 11 – 15. Správní agenda tím byla rozdělena podle počtu obyvatel rovnoměrněji. Přejmenování městských částí, na které byla přenesena správní agenda, bylo provedeno na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy (ZHMP) č. 41/14 byly v roce 1994:

Praha-Jižní Město
na
Praha 11
Praha-Modřany
na
Praha 12
Praha-Jihozápadní Město
na
Praha 13
Praha-Kyje
na
Praha 14
Praha-Horní Měcholupy
na
Praha 15

Usnesením ZHMP č. 25/18 z 21. 12. 2000 byl od 1. 7. 2001 výkon přenesené působnosti dále rozdělen na 22 správních obvodů. V souvislosti s touto změnou byl u dalších 7 městských částí vyhláškou č.15/2001 Sb. hl. m. Prahy změněn název ze jmenovitého označení na označení číselné (Praha 16 – 22). Nová jména městských částí byla platná od 1. 1. 2002:

Praha-Radotín
na
Praha 16
Praha-Řepy
na
Praha 17
Praha-Letňany
na
Praha 18
Praha-Kbely
na
Praha 19
Praha-Horní Počernice
na
Praha 20
Praha-Újezd nad Lesy
na
Praha 21
Praha-Uhříněves
na
Praha 22

V roce 2007 došlo na základě obecně závazné vyhlášky č.13/2007, s účinností od 1. 11. 2007, ke změně příslušnosti městské části Praha-Čakovice ze správního obvodu Praha 19 do správního obvodu Praha 18. Hranice městských částí zůstaly beze změn.

Území správních obvodů bylo v Praze vždy skladebné podle území městských částí.


Zveřejněno dne: 15.11.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.