Statistický bulletin - hl. m. Praha - 1. čtvrtletí 2013


Časové řady: Bytová výstavba, stavební povolení a

Časové řady:
Bytová výstavba, stavební povolení a stavební zakázky
Regionální údaje o počtech zahájených a dokončených bytů, počty a hodnoty vydaných stavebních povolení, doplňováno čtvrtletně.

Cestovní ruch
Údaje o návštěvnosti ubytovacích zařízení v krajích a turistických oblastech, o destinacích domácího cestovního ruchu, doplňované čtvrtletně, roční regionální data o kapacitě ubytovacích zařízení.

Dokumenty s měsíční periodicitou:

e-1804-13 Statistika & My č. červen 2013
Časopis - metodické, informativní a další materiály.

e-2110-13 Porážky hospodářských zvířat duben 2013

Údaje o porážkách skotu, prasat a dalších hospodářských zvířat v kusech a hmotnosti, a údaje o výrobě masa. Územní třídění na úrovni krajů

e-700544-13 Indexy cen zemědělských výrobců duben 2013
Ceny základních zemědělských produktů podle krajů a okresů (pšenice, skot, prasata, mléko).

e-7006-13 Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží duben 2013
Průměrné ceny zemědělských výrobců za vybrané výrobky (pšenice, brambory, skot, prasata, vejce, mléko) podle krajů.

e-710344-13 Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) – podrobné členění duben 2013
Vývoj spotřebitelských cen za domácnosti v hl. m. Praze.

Dokumenty se čtvrtletní periodicitou:
e-2114-12 Odhady sklizně - operativní zpráva k 15. 10. 2012
Vychází 4x ročně.

e-3101-12 Zaměstnanost a nezaměstnanost v ČR podle výsledků VŠPS 4. čtvrtletí 2012
Charakteristika populace, a zaměstnanost a nezaměstnanost podle krajů z výsledků výběrového šetření pracovních sil v domácnostech.

e-3106-12 Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy 4. čtvrtletí 2012
Počet zaměstnanců, mzdové prostředky a průměrné mzdy podle krajů, a jejich vývoj ve srovnání se stejným obdobím minulého roku. Údaje jsou i v členění za podniky podle sídla v kraji.

e-4001-13 Stav a pohyb obyvatelstva v ČR 1. čtvrtletí 2013
Předběžné výsledky stavu a pohybu obyvatelstva podle krajů, okresů a měst (narození a zemřelí, migrace stěhováním, sňatky, rozvody).

Dokumenty s pololetní periodicitou:

e-2108-12 Bilance rostlinných výrobků 2. pololetí 2012
Údaje za jednotlivé kraje

e-2122-12 Výsledky chovu skotu 2. pololetí 2012
Početní stavy skotu, krav a telat, krmné dny, výroba a nákup mléka podle krajů.

e-2123-12 Výsledky chovu prasat 2. pololetí 2012
Početní stavy prasat, krmné dny, chov selat a prodej jatečních prasat podle krajů.

e-3305-12 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz za rok 2012
Počty nově hlášených případů pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz, dny pracovní neschopnosti, průměrné procento pracovní neschopnosti a průměrný denní počet práce neschopných podle krajů.

Dokumenty s roční periodicitou a nepravidelně vydávané výstupy:

e-0001-12 Statistická ročenka České republiky 2012
Údaje o stavu a vývoji nejdůležitějších oblastí hospodářského, sociálního a kulturního života ČR, časové řady, vybrané údaje o krajích, okresech, SO ORP a vybraných městech.

1004-08 Školní statistická ročenka 2008
Faktografický průvodce studentům středních škol a vyšších tříd škol základních.

e-1118-12 Život cizinců v ČR
Základní informace o životě cizinců, a kartogramy s jejich rozmístěním v krajích a okresech.

e-1301-13 Počet obyvatel v obcích k 1. 1. 2013
Publikace obsahuje stavy obyvatel v jednotlivých obcích po promítnutí územních změn k 1. 1. 2012. Stavy obyvatel jsou stanoveny na základě demografické bilance narozených, zemřelých a migrace v každé obci.

e-1302-12 Malý lexikon obcí ČR 2012
Informace o sídelní struktuře, obyvatelstvu a obcích ČR

e-1303-12 Okresy České republiky 2011
Souhrnné informace za rok 2011 z různých úseků statistiky na úrovni krajů a okresů. Základem jsou ukazatele regionální databáze KROK.

e-1304-12 Kraje České republiky 2011
Základní ukazatele z demografické, ekonomické a sociální oblasti podle krajů v datech, kartogramech a grafech.

e-1370-11 Analýza regionálních rozdílů v ČR 2011
Roční periodická publikace zaměřená na popis a analýzu rozdílů mezi kraji ČR. Publikace je vydávána od roku 2000. Hlavními tématy v publikaci jsou migrace, zaměstnanost a sociální zabezpečení.

w-1371-09 Regionální účty 2008
Publikace obsahuje makroekonomické údaje (HDP, HPH, THFK, atd.) na regionální úrovni v časových řadách.

1372-05 Euroregiony v České republice
Vymezení jednotlivých euroregionů a základní statistické informace o euroregionech.

1376-07 Věda a výzkum v regionálním pohledu
Analýza o zaměstnanosti a vnitřních výdajích na vědu a výzkum podle krajů. Údaje o zaměstnanosti a mzdách v technických a vědeckých profesích.

1377-06 Cizinci v regionech ČR
Počty, zaměstnání a profil cizinců v ČR v krajském a okresním detailu. Publikace je řešena jako soubor jednotlivých krajských bloků, bohatých na grafy, mapky a kartogramy.

1379-07 Regionální rozdíly v demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji ČR v letech 2000 - 2005
Souhrnná publikace analyzující rozdíly a ekonomické postavení správních obvodů obcí s rozšířenou působností v celé ČR a v jednotlivých krajích.

w-1381-09 Obce ČR a jejich části
Počty územních a správních jednotek v krajích.

e-1382-09 Rozdíly mezi kraji ČR – vývoj a příčiny (analytická sonda) časová řada

e-1383-10 Vybrané oblasti udržitelného rozvoje v krajích České republiky 2010

e-1409-12 Česká republika v číslech 2012

e-1414-12 Cizinci v ČR 2012
Statistické údaje o pohybu a zaměstnanosti cizinců v krajích a okresech ČR.

e-2001-12 Produkce, využití a odstranění odpadů v ČR 2011
Krajské údaje o množství průmyslového odpadu podle sídla ekonomického subjektu.

2002-07 Informace o životním prostředí v ČR (2001-2006)
Stav a vývoj jednotlivých složek životního prostředí v ČR a v regionech. Jedná se především o údaje zachycující vliv hospodářských činností na kvalitu přírodních zdrojů. Publikace obsahuje i přehledy národních parků a chráněných území.

e-2003-13 Vodovody, kanalizace a vodní toky 2012
Krajské členění ukazatelů o zásobování obyvatel vodou a o délce vodovodů, o množství odpadních vod a počtu čistících stanic.

e-2005-12 Výdaje na ochranu životního prostředí 2011
Krajské údaje o pořízených investicích na ochranu životního prostředí. Pořízené investice jsou sledovány podle kraje sídla investora i podle místa investice.

e-2102-13 Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin 2012
Sklizňové plochy, hodnoty sklizně a hektarové výnosy jednotlivých plodin podle krajů.

e-2103-13 Soupis hospodářských zvířat k 1. 4. 2013
Počty hospodářských zvířat podle krajů (skot, prasata, koně, ovce a kozy, drůbež).

e-2104-12 Soupis ploch osevů v ČR 2012
Struktura ploch osevů jednotlivých plodin podle krajů (zrniny, okopaniny, technické a ostatní plodiny, zelenina, pícniny a rozloha zemědělské půdy).

e-2117-12 Výsledky chovu drůbeže 2012
Početní stavy drůbeže, výroba a prodej vajec, a krmné dny slepic podle krajů.

e-2128-12 Souhrnný zemědělský účet v jednotlivých krajích – definitivní výsledky za rok 2010 a semidefinitivní výsledky roku 2011
Datová sada dává přehled o vývoji výkonnosti zemědělství v jednotlivých krajích.

e-2129-11 Agrocenzus regiony - Strukturální šetření v zemědělství a metody zemědělské výroby 2010
Vybrané výsledky zpracování strukturálního šetření v zemědělství – členění na kraje a okresy.

2133-13 Ovocné sady 2012 (Strukturální šetření)
Krajské údaje o výměře sadů a jednotlivých ovocných odrůd.

e-2135-11 Šetření o vinicích 2009
Údaje o vinicích za ČR a vinařské oblasti

e-2201-13 Lesnictví a myslivost 2012
Zalesňování, těžba dřeva a dodávky dříví podle krajů.

e-3012-12 Příjmy a životní podmínky domácností 2011
Výsledky výběrového šetření (EU-SILC) – údaje za hospodařící domácnosti jsou tříděny podle různých hledisek až na krajskou úroveň.

e-3103-12 Trh práce v ČR 1993–2011
Časové řady podle krajů o zaměstnanosti a nezaměstnanosti na základě výběrového šetření pracovních sil v domácnostech.

e-3107-13 Časové řady základních ukazatelů statistiky práce únor 2013
Časová řada údajů o neumístěných uchazečích o zaměstnání, míře nezaměstnanosti, o mzdách a dalších ukazatelů i podle krajů.

e-3109-13 Struktura mezd zaměstnanců 2012
Podíly zaměstnanců v pásmech hrubých měsíčních mezd, struktura mezd a mzdy podle hlavních tříd KZAM - Klasifikace zaměstnání. Výsledky za kraje a oblasti navazující na Informační systém o průměrném výdělku Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

e-3111-10 Ročenka statistiky trhu práce 2010
Rozbor výsledků statistiky o zaměstnanosti a mzdách. Rozdíly v charakteristikách zaměstnání podle věku, pohlaví a vzdělání zaměstnanců až na úroveň krajů

e-3112-12 Úplné náklady práce za rok 2011
Ukazatele tříděné i podle jednotlivých krajů.

w-3113-09 Vývoj nákladů práce v letech 1994 – 2008
Rozbor struktury nákladů práce podle krajů v časové řadě.

e-3115-13 Zaměstnanost a nezaměstnanost podle VŠPS – roční průměry 2012
Charakteristika populace, zaměstnanost a nezaměstnanost podle výběrového šetření pracovních sil v domácnostech.

3123-07 Přechod do důchodu podle výsledků ad hoc modulu 2006 výběrového šetření pracovních sil
Krajské přehledy o počtu pracujících ve věku 50-69 let podle předpokládané doby ukončení ekonomické aktivity ( údaje podle KZAM - Klasifikace zaměstnání).
3124-08 Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním podle ad hoc modulu 2007 výběrového šetření pracovních sil
Analýza dat z Výběrového šetření pracovních sil s krajskými údaji.

e-4002-13 Úmrtnostní tabulky za ČR 2012, oblasti a kraje 2011 - 2012
Údaje za ČR jsou z roku 2012, krajské údaje za dvouleté období 2011 – 2012 (vyloučení nahodilých výkyvů). Tabulky obsahují často žádané informace o střední délce života (naději na dožití).

e-4003-13 Věkové složení obyvatelstva v roce 2012
Počty obyvatel podle věku až na úrovni krajů a okresů v pětiletých skupinách. Údaje za ČR, kraje i okresy podle jednotlivých let – počáteční, střední a koncový stav v roce 2012.

e-4007-12 Vývoj obyvatelstva České republiky v roce 2011
Pravidelná analýza hodnotící vývoj demografických ukazatelů i na úrovni krajů.

4011-08 Vývoj úmrtnosti mladších věkových skupin
Analýza trendů úmrtnosti s údaji v krajském a okresním měřítku.

e-4017-12 Zemřelí podle seznamu příčin smrti, pohlaví a věku v ČR, krajích a okresech (2002 až 2011)

e-4018-12 Demografická ročenka měst (2002 – 2011)
Základní údaje o pohybu obyvatel za vybraná města.

e-4019-12 Demografická ročenka ČR 2011
Pramenné demografické dílo s podrobnými výsledky pohybu obyvatel v územním třídění na kraje, okresy a města.

w-4021-10 Projekce obyvatelstva v krajích a oblastech ČR do roku 2065

w-4023-09 Vývoj základních demografických ukazatelů za územně správní celky ČR (1919 až 2007)

e-4024-11 Úmrtnostní tabulky za okresy v období 2006-2010

e-4027-12 Demografická ročenka krajů ČR 2002 až 2011
Demografické údaje v časové řadě.

e-4030-12 Demografická ročenka správních obvodů obcí s rozšířenou působností (2002 až 2011)
Základní demografické údaje obcí s rozšířenou působností. Údaje v časové řadě jsou přepočteny na aktuální území těchto správních obvodů.

e-4034-12 Demografická ročenka okresů 2002 až 2011
Demografické údaje v časové řadě přepočtené na územní strukturu roku 2011.

4036-07 Vysokoškoláci z demografického pohledu 1991 až 2006
Vývoj vybraných demografických ukazatelů za osoby s vysokoškolským vzděláním za roky 1991 – 2006 podle krajů a okresů.

e-4037-12 Demografická ročenka správních území obcí s pověřeným obecním úřadem (2002 až 2011
Základní demografické údaje obcí s POÚ. Údaje v časové řadě jsou přepočteny na aktuální území těchto správních obvodů.

4116-08 Statistický lexikon obcí 2008
Elektronická podoba Statistického lexikonu obcí 2008 s územní aktualizací k 1. 1. 2008. Lexikon obsahuje seznam obcí ČR, jejich částí a základních sídelních jednotek, doplněný o údaje ze Sčítání lidu, domů a bytů k 1. 3. 2001, rovněž přepočítanými na aktuální územní strukturu.

w-4202-13 Volby do zastupitelstev krajů v roce 2012

w-4203-12 Volby do Senátu Parlamentu ČR v roce 2012

w-4204-10 Volby do Poslanecké Sněmovny Parlamentu ČR 2010 – I.díl

w-4205-10 Volby do Poslanecké Sněmovny Parlamentu ČR 2010 – II.díl

w-4206-10 Volby do zastupitelstev obcí v období mezi řádnými volbami (Dodatečné, nové a opakované volby, opakované hlasování) v roce 2006 a 2010

e-4209-11 Volby do zastupitelstev obcí 2010 - I. díl

e-4210-11 Volby do zastupitelstev obcí 2010 – II.díl

e-4211-11 Volby v ČR v mapách 2000 - 2010

w-4212-09 Volby do Evropského parlamentu v roce 2009

4220-08 Volby do zákonodárných orgánů Československa a České republiky 1920 - 2006

4221-07 Volby do zastupitelstev obcí v letech 1990 - 2006
Zvláštní publikace, obsahující především pohledy na genezi některých ukazatelů volební statistiky v oblasti komunálních voleb od roku 1990 do roku 2006 a časová srovnání výsledků hlasování a složení zvolených zastupitelstev za ČR celkem, podle krajů a okresů.

w-4222-09 Volby do zastupitelstev krajů v letech 2000 až 2008
Souborná publikace o krajských volbách v ČR.

e-6009-11 Vývoz zboží jednotlivých krajů 2010
Vývoj vývozu jednotlivých krajů a jeho zastoupení na celkovém vývozu ČR. Zbožová a teritoriální struktura vývozu jednotlivých krajů.

e-7009-12 Ceny sledovaných druhů nemovitostí v letech 2009 – 2011
Informace o cenových indexech a průměrných cenách podle krajů, okresů a velikostních skupin obcí.

e-7011-12 Index realizovaných cen bytů 4. čtvrtletí 2012
Indexy realizovaných cen nových a starších bytů v Praze.

e-8002-09 Průmysl České republiky – revize dat za rok 2008
Definitivní informace o základních ukazatelích průmyslu ČR, krajské údaje.

e-8101-12 Spotřeba paliv a energie 2011
Údaje o spotřebovaném objemu jednotlivých druhů paliv a energie podle kraje spotřeby.

e-8206-12 Stavby pro bydlení dokončené 2011
Informace o počtech a úrovni dokončených domů podle krajů a okresů (kubatura, obytná i zastavěná plocha, pokojovost, atd.).

e-8209-13 Bytová výstavba v územích České republiky v letech 1997 - 2011
Údaje o bytové výstavbě až do úrovně okresů.

e-8212-13 Výstavba nebytových budov v České republice v letech 2006 – 2011
Data za kraje a velikostní skupiny obcí.

e-8213-11 Analýza výstavby nebytových budov v České republice 2010
Data za kraje, SO ORP a velikostní skupiny obcí.


e-9305-08 Doprava v regionálním pohledu
Obsahuje analýzu i datové údaje o tématu.

w-9306-09 Doprava v mikroregionálním pohledu
Informace o silniční síti i dopravní nehodovosti.

e-9601-12 Ukazatele výzkumu a vývoje 2011
Krajské údaje o struktuře výdajů na výzkum a vývoj a další ukazatele z oboru.

e-9605-12 Inovační aktivity podniků v České republice 2008 až 2010
Regionální členění inovačních aktivit.

e-9607-12 Licence v ČR 2011
Poskytovatelé licencí a patentů podle krajů.

e-9701-12 Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci 2012
Sledované ukazatele jsou uvedeny i v krajském členění.

e-9703-12 Informační a komunikační technologie ve veřejné správě 2011
Data jsou publikována v územním rozlišení až do úrovně okresů.

e-9705-13 Informační společnost v číslech 2013
Souhrnný výstup obsahuje i vybrané údaje pro krajskou úroveň.


Písmena na začátku kódu znamenají:
t - tištěná publikace
e - elektronická publikace
w - internetový dokument (dostupný pouze na internetu)

Publikace je možné získat:
on-line :
do roku 2008 /csu/czso/katalog-produktu
z roku 2009 http://www.czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/p/xxxx-09
z roku 2010 http://www.czso.cz/csu/2010edicniplan.nsf/p/xxxx-10
z roku 2011 http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/p/xxxx-11
z roku 2012 http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/p/xxxx-12
(xxxx - kód publikace)

tištěný titul a elektronická forma na CD:

Český statistický úřad
Odbor informačních služeb
Na padesátém 81
100 82 Praha 10
fax: 274 054 070

e-mail: objednavky@czso.cz

Prodejna v budově ČSÚ, Na padesátém 81, Praha 10 - Strašnice
(u stanice metra „A“ - Skalka)

Úřední hodiny:
pondělí a středa 8 - 17
úterý a čtvrtek 9 - 12 13 - 15
pátek 9 – 12


Zveřejněno dne: 04.07.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.