Statistický bulletin - hl. m. Praha - 1. až 3. čtvrtletí 2010


ŽIVOTNÍ PODMÍNKY Český statistický úřad provedl bě

ŽIVOTNÍ PODMÍNKY

Český statistický úřad provedl během února až května 2009 další výběrové šetření o příjmech a životních podmínkách domácností pod názvem „Životní podmínky 2009“ (EU SILC). Výběrový plán byl založen na náhodném dvoustupňovém výběru pro každý kraj nezávisle tak, aby celkový počet vybraných bytů byl úměrný velikosti jednotlivých krajů. Do šetření byly zahrnuty všechny osoby, které v době šetření měly ve vybraném bytě obvyklé bydliště a to včetně osob dočasně nepřítomných. Nebyly zahrnuty osoby dlouhodobě nepřítomné bez existenční vazby na vybranou domácnost a osoby dočasně přítomné v době šetření. Toto se vztahovalo i na cizí státní příslušníky a podnájemníky. Příjmy osob a domácností se zjišťovaly za celý rok 2008, ostatní údaje podle stavu v době šetření v roce 2009.

Hospodařící domácnost tvoří jedinec nebo skupina osob, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby.

Čistý peněžní příjem domácnosti byl získán z hrubého peněžního příjmu odečtením příslušných částek pro zdravotní a sociální pojištění a daň z příjmů.

Životní minimum domácnosti bylo vypočteno pro každou samostatně hospodařící domácnost zvlášť na základě jejího složení, věku dětí a zákonných částek životního minima platných pro rok 2008. Při interpretaci a analýze výsledků šetření je třeba mít neustále na paměti, že jsou zatíženy určitou chybou (výběrovou i nevýběrovou). Více informací, metodiku a tabulky s odhadem 95% intervalu spolehlivosti můžete najít ve zdrojové publikaci „e-3012-10 Příjmy a životní podmínky domácností v roce 2009“ na internetových stránkách www.czso.cz.


Zveřejněno dne: 03.01.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.