Statistická ročenka České republiky - 2022


10. TRH PRÁCE
10A. Zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání, mzdy a náklady práce v národním hospodářství
Metodika Word PDF
10A-1. Zaměstnanci a jejich průměrné hrubé měsíční mzdy v národním hospodářství podle činností Excel
10A-2. Zaměstnanci a jejich průměrné hrubé měsíční mzdy v národním hospodářství podle činností a velikostních skupin ekonomických subjektů v roce 2020 Excel
10A-3. Zaměstnanci a jejich průměrné hrubé měsíční mzdy v národním hospodářství podle sektorů Excel
10A-4. Mediány hrubých měsíčních mezd podle hlavních tříd CZ-ISCO a věku Excel
10A-5. Průměrná hrubá měsíční mzda podle hlavních tříd CZ-ISCO a věku Excel
10A-6. Měsíční náklady práce podle činností v roce 2020 Excel
10A-7. Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce a pracovní místa v evidenci úřadu práce (stav k 31. 12.) Excel
10A-8. Struktura uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce (stav k 31. 12.) Excel
10B. Pracovní síla, zaměstnaní a nezaměstnaní
Metodika Word PDF
10B-1. Bilance obyvatelstva a jeho struktura podle vzdělání, věkových skupin a krajů v roce 2021 Excel
10B-2. Pracující v národním hospodářství podle délky trvání hlavního zaměstnání; podzaměstnanost a aktivita zaměstnaných na trhu práce v roce 2021 Excel
10B-3. Nezaměstnaní podle postavení před začátkem hledání zaměstnání, doby trvání nezaměstnanosti a způsobu hledání zaměstnání v roce 2021 Excel
10B-4. Nezaměstnaní, dříve pracující podle činností CZ-NACE a zaměstnání v roce 2021 Excel
10B-5. Obecná a specifické míry nezaměstnanosti podle krajů, vzdělání a věkových skupin v roce 2021 Excel
10B-6. Pracovní síla v národním hospodářství (zaměstnaní i nezaměstnaní) a její struktura podle vzdělání, věkových skupin a krajů Excel
10B-7. Pracující v národním hospodářství a jejich struktura podle vzdělání, věkových skupin a krajů Excel
10B-8. Pracující v národním hospodářství podle postavení v hlavním zaměstnání a hlavních tříd zaměstnání Excel
10B-9. Pracující v národním hospodářství podle sekce činnosti CZ-NACE a sektoru hlavního zaměstnání Excel
10B-10. Pracující v druhém zaměstnání podle postavení v zaměstnání, sekcí činností CZ-NACE a věkových skupin Excel
10B-11. Nezaměstnaní a jejich struktura podle vzdělání, věkových skupin a krajů Excel
10B-12. Míra ekonomické aktivity 15letých a starších podle krajů Excel
10B-13. Obecná míra nezaměstnanosti (podle ILO) 15letých a starších podle krajů Excel
10B-14. Míra zaměstnanosti 15letých a starších podle krajů Excel

Zveřejněno dne: 28.11.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.