Statistika: Statistics and Economy Journal

 

 

 
 

Úvod
Ediční a Výkonná rada
Publikační etika
Pokyny autorům a příjem příspěvků
Zaměření příspěvků a recenzní řízení

Online verze

Předplatné
Kontakty

Anglicky English version

Úvod

Časopis Statistika vydává Český statistický úřad již od roku 1964 (navazuje na předchozí časopisy státní statistické služby vydávané od roku 1920). Strategickým cílem periodika je vytvářet platformu umožňující mezinárodním a národním statistickým a výzkumným institucím prezentovat přínosy a výsledky komplexních analýz v hospodářské, environmentální či sociální oblasti. Snahou je prezentovat oficiální statistiky jako nástroj podporující rozhodování na úrovni mezinárodních organizací, ústředních a místních orgánů státní správy i podniků a přispívat tak k posilování vztahu mezi teorií a praxí statistiky a ekonomie.

Jedinečnost časopisu spočívá v publikování vysoce kvalitních analýz, zaměřených na podporu rozhodovacích procesů, a předkládání originálních metodik. Hodnota výsledku jakékoliv analýzy je určena kvalitou použitých dat. V tomto ohledu mohou být národní statistické instituce, produkující tyto údaje, nepochybně považovány za orgány nejvíce kompetentní a relevantní pro výklad a využití dostupných statistických údajů.

Na druhé straně je kvalita a informační hodnota všech analytických výstupů také podmíněna aplikovanou metodologií. Proto tvoří významnou skupinu přispěvovatelů a autorů ve Statistice nejenom odborníci statistických úřadů a institucí, ale i zástupci univerzitní sféry, výzkumu a vývoje. Synergické propojení datových producentů a tvůrců metodik, které lze najít na stránkách našeho časopisu, skýtá velký potenciál, mj. přispívat k diskusi a posilovat propojení mezi teorií a praxí oficiální statistiky.

Statistika: Statistics and Economy Journal je odborný, anonymně recenzovaný open access časopis zařazený v mezinárodní citační databázi odborné recenzované literatury Scopus (od roku 2015SJR 2021 = 0.153,
CiteScore 2020 = 0.6), ve Web of Science Emerging Sources Citation Index (od 2016, JCI 2020 = 0.17), nebo v ICI Journals Master List (od 2020, ICV 2021 = 101.08), a v dalších.

Od roku 2011 vychází čtvrtletně pouze v anglickém jazyce.

ISSN 1804-8765 (online verze)
ISSN 0322-788x (tištěná verze)
Reg. MK ČR E 4684

Přečtěte si online verzi aktuálního i předchozích čísel (pouze anglicky).

Termíny vydání v roce 2023:
  č. 1/2023 - 17.3.2023
  č. 2/2023 - 16.6.2023
  č. 3/2023 - 15.9.2023
  č. 4/2023 - 15.12.2023
 
 
Open Access

Statistika je časopis s otevřeným přístupem, veškerý jeho obsah je volně k dispozici pro všechny čtenáře bez poplatku. Uživatelé mohou číst, stahovat a kopírovat články i využívat celá vydání časopisu bez předchozího svolení vydavatele nebo autora k jakýmkoliv zákonným nekomerčním účelům (od roku 2017 je veškerý obsah časopisu licencován v souladu s Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License BY-NC-SA).


103. ročník řady odborných statisticko-ekonomických časopisů státní statistické služby na území ČR: Statistika (od r. 1964), Statistika a kontrola (1962–1963), Statistický obzor (1931–1961) a Československý statistický věstník (1920–1930).

 

Spolupracující instituce