Statistika: Statistics and Economy Journal

 

 

 
 

Úvod
Ediční a Výkonná rada
Publikační etika
Pokyny autorům a příjem příspěvků
Zaměření příspěvků a recenzní řízení

Online verze

Předplatné
Kontakty

Anglicky English version

Úvod

Časopis Statistika vydává Český statistický úřad již od roku 1964. Strategickým cílem periodika je vytvářet platformu umožňující mezinárodním a národním statistickým a výzkumným institucím prezentovat přínosy a výsledky komplexních analýz v hospodářské, environmentální či sociální oblasti (více k tematickému zaměření viz Pokyny autorům). Snahou je prezentovat oficiální statistiky jako nástroj podporující rozhodování na úrovni mezinárodních organizací, ústředních a místních orgánů státní správy i podniků a přispívat tak k posilování vztahu mezi teorií a praxí oficiální statistiky.

Jedinečnost časopisu spočívá v publikování vysoce kvalitních analýz, zaměřených na podporu rozhodovacích procesů, a předkládání originálních metodik. Hodnota výsledku jakékoliv analýzy je určena kvalitou použitých dat. V tomto ohledu mohou být národní statistické instituce, produkující tyto údaje, nepochybně považovány za orgány nejvíce kompetentní a relevantní pro výklad a využití dostupných statistických údajů.

Na druhé straně je kvalita a informační hodnota všech analytických výstupů také podmíněna aplikovanou metodologií. Proto tvoří významnou skupinu přispěvovatelů a autorů ve Statistice nejenom odborníci statistických úřadů a institucí, ale i zástupci univerzitní sféry, výzkumu a vývoje. Synergické propojení datových producentů a tvůrců metodik, které lze najít na stránkách našeho časopisu, skýtá velký potenciál, mj. přispívat k diskusi a posilovat propojení mezi teorií a praxí oficiální statistiky.

Statistika: Statistics and Economy Journal je odborný, anonymně recenzovaný open access časopis zařazený v databázích:

  • Scopus (od roku 2015, mezinárodní citační databáze odborné recenzované literatury a periodik), SJR 2017 = 0.201CiteScore 2017 = 0.3,
  • Web of Science Emerging Sources Citation Index (od 2016),
  • ProQuest,
  • EBSCO,
  • EconLit,
  • Google Books,
  • Google Scholar,
  • ISI (Mezinárodní statistický institut),
  • DOAJ (Directory of Open Access Journals),
  • a také (v letech 2008 až 2017) v Seznamu českých recenzovaných neimpaktovaných periodik (aktualizovaném v roce 2013, ukončeném v roce 2017).


Od roku 2011 vychází čtvrtletně pouze v anglickém jazyce.

ISSN 1804-8765 (online verze)
ISSN 0322-788x (tištěná verze)
Reg. MK ČR E 4684

Přečtěte si online verzi aktuálního i předchozích čísel (pouze anglicky).
 

Termíny vydání v roce 2018:
   č. 1/2018 - 23.3.2018
   č. 2/2018 - 22.6.2018
   č. 3/2018 - 21.9.2018
   č. 4/2018 - 21.12.2018

Termíny vydání v roce 2019:
   č. 1/2019 - 22.3.2019
   č. 2/2019 - 21.6.2019
   č. 3/2019 - 20.9.2019
   č. 4/2019 - 20.12.2019
 
 

Open Access
Statistika
je časopis s otevřeným přístupem, veškerý jeho obsah je volně k dispozici pro všechny čtenáře bez poplatku. Uživatelé mohou číst, stahovat a kopírovat články i využívat celá vydání časopisu bez předchozího svolení vydavatele nebo autora k jakýmkoliv zákonným nekomerčním účelům (od roku 2017 je veškerý obsah časopisu licencován v souladu s Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License BY-NC-SA).


98. ročník řady odborných statisticko-ekonomických časopisů státní statistické služby na území ČR: Statistika (od r. 1964), Statistika a kontrola (1962–1963), Statistický obzor (1931–1961) a Československý statistický věstník (1920–1930).

 

Spolupracující instituce