§ 28

 

 

§ 28

  1. Krajská statistická správa pro kraj Středočeský a Městská statistická správa pro hlavní město Prahu zanikají ke dni 1. července 1995. Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů zaměstnanců těchto správ, jakož i hmotný majetek a majetková práva včetně závazků souvisejících s tímto majetkem, jakož i jiná práva a závazky přecházejí dnem 30. června 1995 na Český statistický úřad.
  2. Krajské statistické správy pro kraj Jihočeský, Západočeský, Severočeský, Východočeský, Jihomoravský a Severomoravský zanikají ke dni 1. ledna 1996. Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů zaměstnanců těchto správ, jakož i hmotný majetek a majetková práva včetně závazků souvisejících s tímto majetkem, jakož i jiná práva a závazky přecházejí dnem 31. prosince 1995 na Český statistický úřad.
  3. Ode dne účinnosti tohoto zákona do dne zániku stanoveného v odstavcích 1 a 2 použijí se na činnost krajských statistických správ a Městské statistické správy pro hlavní město Prahu dosavadní předpisy, včetně ustanovení § 6 až 8 zákona České národní rady č. 278/1992 Sb., o státní statistice.
  4. Ustanovení tohoto zákona o ochraně důvěrných statistických údajů se vztahují i na údaje získané pro statistické účely před účinností tohoto zákona.
  5. Statistická zjišťování započatá přede dnem účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních předpisů.
  6. Jednotné označování a kódování měřicích jednotek a jednotek ekonomických veličin zavedené výnosem Federálního statistického úřadu č. j. 671/1980 03 a statistické klasifikace a číselníky vyhlášené Českým statistickým úřadem podle zákona České národní rady č. 278/1992 Sb., o státní statistice, se považují za statistické klasifikace a číselníky vytvořené podle tohoto zákona.
  7. Registr zpravodajských jednotek vytvořený podle zákona České národní rady č. 278/1992 Sb., o státní statistice, se považuje za registr ekonomických subjektů podle tohoto zákona.
  8. Identifikační čísla, která byla ekonomickým subjektům přidělena podle právních předpisů platných před účinností tohoto zákona, se považují za identifikační čísla přidělená podle tohoto zákona.
  9. Ekonomický subjekt, kterému bylo před účinností tohoto zákona přiděleno více identifikačních čísel, oznámí do šesti měsíců po dni účinnosti tohoto zákona Českému statistickému úřadu, která identifikační čísla mu byla přidělena a který orgán je přidělil. Český statistický úřad do 60 dnů po obdržení tohoto oznámení sdělí ekonomickému subjektu, které identifikační číslo je oprávněn nadále užívat. Toto oznámení zašle všem orgánům, které identifikační čísla přidělily. Obdobně postupuje Český statistický úřad i v případě, že sám zjistí, že jednomu ekonomickému subjektu bylo přiděleno více identifikačních čísel.