Statistická ročenka České republiky - 2007


3. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Metodika PDF
3-1. Změny jednotlivých druhů pozemků - kultur (stav k 31. 12.) Excel
3-2. Chráněná území (stav k 31. 12.) Excel
3-3. Národní parky k 31. 12. 2006 Excel
3-4. Chráněné krajinné oblasti k 31. 12. 2006 Excel
3-5. Maloplošná chráněná území (MCHÚ) podle krajů k 31. 12. 2006 Excel
3-6. Emise znečišťujících látek (REZZO 1-3) na jednoho obyvatele podle krajů v roce 2005 Excel
3-7. Emise ze zdrojů znečišťování ovzduší podle krajů Excel
3-8. Měrné emise základních znečišťujících látek (REZZO 1-3) podle krajů Excel
3-9. Emise ze zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO 4) Excel
3-10. Podíl jednotlivých kategorií zdrojů na emisích celkem Excel
3-11. Celkové emise hlavních znečišťujících látek (REZZO 1-4) Excel
3-12. Imise ve vybraných lokalitách Excel
3-13. Imise na pozaďových stanicích Excel
3-14. Potenciální emise průmyslových fluorovaných skleníkových plynů Excel
3-15. Stav přízemní vrstvy ozonu Excel
3-16. Celkové množství ozonu v atmosféře Excel
3-17. Produkce odpadů podle vybraných odvětví OKEČ Excel
3-18. Způsoby nakládání s odpady v roce 2006 Excel
3-19. Produkce komunálního a živnostenského odpadu Excel
3-20. Odpady podle vybraného způsobu nakládání Excel
3-21. Znečištění vypouštěné do vodních toků a havárie na vodních zdrojích Excel
3-22. Vodní toky a odběry povrchové vody ve správě organizací spravujících vodní toky Excel
3-23. Vodovody pro veřejnou potřebu Excel
3-24. Vodovody pro veřejnou potřebu podle krajů v roce 2006 Excel
3-25. Kanalizace pro veřejnou potřebu Excel
3-26. Kanalizace pro veřejnou potřebu podle krajů v roce 2006 Excel
3-27. Čistírny odpadních vod pro veřejnou potřebu podle krajů v roce 2006 Excel
3-28. Produkce kalů v ČOV a způsob jejich zneškodnění podle krajů v roce 2006 Excel
3-29. Stav jakosti podzemních vod Excel
3-30. Jakost povrchových vod Excel
3-31. Kontaminace potravin vybranými cizorodými látkami v roce 2006 Excel
3-32. Pořízené investice na ochranu životního prostředí Excel
3-33. Pořízené investice na ochranu životního prostředí podle krajů Excel
3-34. Neinvestiční náklady na ochranu životního prostředí v roce 2005 Excel
3-35. Neinvestiční náklady na ochranu životního prostředí podle krajů v roce 2005 Excel
3-36. Ekonomický přínos z aktivit na ochranu životního prostředí v roce 2005 Excel
3-37. Výdaje na životní prostředí z centrálních zdrojů Excel
3-38. Příjmy a výdaje Státního fondu životního prostředí Excel
Grafy JPG

Zveřejněno dne: 30.11.2007
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.