Statistická ročenka České republiky - 2006


3. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Metodika PDF
3-1. Změny jednotlivých druhů pozemků - kultur (stav k 31. 12.) Excel
3-2. Chráněná území (stav k 31. 12.) Excel
3-3. Národní parky k 31. 12. 2005 Excel
3-4. Chráněné krajinné oblasti k 31. 12. 2005 Excel
3-5. Maloplošná chráněná území (MCHÚ) podle krajů k 31. 12. 2005 Excel
3-6. Pořízené investice na ochranu životního prostředí Excel
3-7. Pořízené investice na ochranu životního prostředí podle krajů Excel
3-8. Neinvestiční náklady na ochranu životního prostředí v roce 2004 Excel
3-9. Neinvestiční náklady na ochranu životního prostředí podle krajů v roce 2004 Excel
3-10. Ekonomický přínos z aktivit na ochranu životního prostředí v roce 2004 Excel
3-11. Emise ze zdrojů znečišťování ovzduší podle krajů Excel
3-12. Měrné emise základních znečičťujících látek (REZZO 1-3) podle krajů Excel
3-13. Emise znečišťujících látek (REZZO 1-3) na jednoho obyvatele podle krajů v roce 2004 Excel
3-14. Emise ze zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO 4) Excel
3-15. Podíl jednotlivých kategorií zdrojů na emisích celkem Excel
3-16. Celkové emise hlavních znečišťujících látek (REZZO1-4) Excel
3-17. Imise ve vybraných lokalitách Excel
3-18. Imise na pozaďových stanicích Excel
3-19. Stav přízemní vrstvy ozonu Excel
3-20. Celkové množství ozonu v atmosféře Excel
3-21. Produkce odpadů podle vybraných odvětví OKEČ Excel
3-22. Způsoby nakládání s odpady v roce 2005 Excel
3-23. Produkce komunálního a živnostenského odpadu Excel
3-24. Odpady podle vybraného způsobu nakládání Excel
3-25. Výdaje na životní prostředí z centrálních zdrojů Excel
3-26. Příjmy a výdaje Státního fondu životního prostředí Excel
3-27. Kontaminace potravin vybranými cizorodými látkami v roce 2005 Excel
3-28. Stav jakosti podzemních vod Excel
3-29. Jakost povrchových vod Excel
3-30. Znečištění vypouštěné do vodních toků a havárie na vodních zdrojích Excel
3-31. Vodní toky a odběry povrchové vody ve správě organizací spravujících vodní toky Excel
3-32. Vodní díla Excel
3-33. Vodovody pro veřejnou potřebu Excel
3-34. Vodovody pro veřejnou potřebu podle krajů v roce 2005 Excel
3-35. Kanalizace pro veřejnou potřebu Excel
3-36. Kanalizace pro veřejnou potřebu podle krajů v roce 2005 Excel
3-37. Čistírny odpadních vod pro veřejnou potřebu podle krajů v roce 2005 Excel
3-38. Produkce kalů v ČOV a způsob jejich zneškodnění podle krajů v roce 2005 Excel
Grafy JPG

Zveřejněno dne: 30.11.2006
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.