Úvod > Výkazy, sběr dat > O výkazech > Jak vyplnit výkazy > Elektronický sběr dat > Informace o el. sběru dat

Vytisknout

Informace o el. sběru dat


S cílem racionalizovat proces sběru statistických dat od respondentů připravil Český statistický úřad 4 projekty elektronického sběru dat:

I. Projekt elektronického pořizování výkazů (EPV)

II. Projekt elektronického pořizování výkazů pomocí internetu (EPV-WEB)

III. PDF vyplnitelný (interaktivní ) formulář

IV. Aplikace DanteWeb

Jde o systém využívající dnes již běžně dostupné základny PC techniky u respondentů a moderních komunikačních prostředků.
Z technických důvodů jsou od roku 2010 u souborů s daty od respondenta změněny názvy přípon z .mbi a .mai na .txt. Manipulace s nimi se nijak neliší.

I. PROJEKT ELEKTRONICKÉHO POŘIZOVÁNÍ VÝKAZŮ (EPV)
Jeho základním cílem je:

- umožnit vedle dosavadního vyplňování údajů do papírových statistických formulářů (výkazů) i pořizování dat na osobních počítačích pomocí programového vybavení dodávaného ČSÚ

- předávat mezi ČSÚ a respondentem programové vybavení a potřebná data pomocí internetu a elektronické pošty

- umožnit respondentovi (a softwarovým firmám vyvíjejícím softwarové systémy pro uživatele) co nejjednodušší navázání těchto systémů na systém elektronického sběru dat pro ČSÚ

- poskytovat respondentovi zpětné statistické informace

Programové vybavení EPV vytváří na PC u respondenta úplný obraz konkrétního statistického výkazu, připravený pro naplnění statistickými údaji, včetně potřebných vysvětlivek. Naplňovaná data jsou podrobena úplnému systému kontrol, které ČSÚ na přebíraných výkazech vždy provádí. Tímto způsobem je omezena náročná a nákladná činnost spojená s dodatečnými úpravami dodaných výkazů. Data může respondent libovolně opravovat a přepisovat. Po vyplnění výkazů může respondent pro jejich odeslání zvolit jednu ze tří možností:

- výkaz vytisknout a zaslat ČSÚ

- vzniklý soubor exportovat na disketu a zaslat ČSÚ

- vzniklý soubor zaslat pomocí elektronické pošty ČSÚ, případně datové schránky

Systém je vyřešen tak, že zaručuje úplnou ochranu individuálních statistických údajů v souladu se zákonem o státní statistické službě č.89/1995 Sb.
Nové programové vybavení bude do systému zařazováno podle typu výkazu vždy v průběhu ledna až března každého roku. Programové vybavení včetně návodu k jeho instalaci můžete získat:

elektronicky:

- pomocí internetu na WWW stránce - http://www.czso.cz

- zasláním na e-mailovou adresu

Dle Vašich stručných požadavků (IČO, typ výkazu) Vám zašle příslušná zpracovatelská divize program na Vaši e-mailovou adresu

Zpětné doručení výkazu (souboru) ČSÚ
Vyplněný výkaz můžete ČSÚ předat pomocí elektronické pošty tak, že výstupní datový soubor připojíte ke zprávě zaslané na adresu uvedenou na stránce Kontakty pro el.sběr výkazů nebo přímo u řádku příslušného výkazu ve sloupci Kontakty.
Pokud nepoužijete uvedenou možnost, můžete zaslat vyplněný výkaz (soubor) zpět na disketě nebo event. využít k zaslání tiskový výstup z programu EPV.

Nároky na systém
Mezi softwarové nároky na provoz EPV patří operační systémy rodiny Windows, konkrétně XP, Vista nebo 7. Instalace by měla být prováděna na lokální (tj. ne síťový) disk.
Hardwarové nároky jsou minimální a odvíjejí se od nároků na uvedené operační systémy a prohlížeče.

Instalace je podrobně popsána v tabulce Programové vybavení ve sloupci Pokyny pro instalaci u každého výkazu pod „X“.

II. PROJEKT ELEKTRONICKÉHO POŘIZOVÁNÍ VÝKAZU POMOCÍ INTERNETU (EPV-WEB)

Programové vybavení slouží pro pořizování statistických výkazů respondenty v rámci běžných prohlížečů internetu za minimalizace zatěžování respondentů činnostmi souvisejícími s instalací a správou software. Do počítače je nainstalován pouze pořizovač statistických výkazů pro EPV-WEB.
Pro provoz EPV-WEB je potřeba prohlížeč Internet Explorer 6 a vyšší nebo Firefox 3 a vyšší. Máte-li nainstalován Internet Explorer 7 a vyšší, je nezbytné, aby instalaci provedl administrátor. Instalace je podrobně popsána v tabulce Programové vybavení ve sloupci Pokyny pro instalaci u každého výkazu pod „X“.
Přenos programového vybavení na klientské počítače a jejich umístění na těchto počítačích se děje mechanismy v rámci protokolu HTTP a je co nejvíce automatizován v souladu s možnostmi uvedených prohlížečů.
Pořizování se děje na pozadí grafické masky výkazu podobně jako v klasickém EPV. Lokální vysvětlivky nejsou zobrazovány. Navigace po pořizovacích polích je řešena podobně jako v klasickém EPV (viz kapitola I.).
Upozorňujeme respondenty, kteří si stáhli pořizovač statistických výkazů z internetu, že je potřeba při vyplňování dat výkazu být připojen po celou dobu k internetu.

Do programového vybavení jsou napevno začleněny tyto algoritmy kontrol:

- kontrola IČO na modulo 11 (pole identifikováno jménem IČO)

- kontrola vyplnění kontaktních údajů (název společnosti, jméno kontaktní osoby a její telefon, fax a e-mail) (pole identifikována standardními jmény)

- kontrola CZ-NACE (příslušný číselník je součástí programu) (pole identifikováno jménem CZ-NACE)

- výpočet kontrolních součtů u klasických oddílů v řádcích R99

U výkazů, kde se vyplňuje údaj CZ-NACE, je číselník přístupný na políčku CZ-NACE po stisku kombinace kláves Alt+R.

Důležité upozornění při vyplňování výkazu - funkčnost klávesy Back space:
Klávesa zpětného mazání jednoho znaku (Back space) je funkční pouze tehdy, klikneme-li po otevření výkazu k pořizování do libovolného editovatelného políčka levým tlačítkem myši. Tím dojde k aktivaci této klávesy pro funkci mazání.
Neproběhne-li klik myší a použijeme-li následně při opravě jednoho znaku tuto klávesu, bude mít za následek ukončení pořizování výkazu. Tato činnost je vyvolána funkcí klávesy Back space v internetových prohlížečích, kde znamená návrat zpět na předchozí internetovou stránku.

Odesílání dat do ČSÚ
Pořízená data jsou odesílána do ČSÚ elektronickou poštou, případně datovou schránkou, ev. na disketě. Během přenosu el. poštou jsou tato data chráněna proti poškození a proti čtení třetí osobou komprimací a šifrováním. Je možné je zaslat i běžnou poštou, vytisknutá na papíru.
Pořízená data je možné ukládat na počítači respondenta, a to nejvýše jednu datovou větu k jednomu výkazu.

Archivace výkazů za minulá období u respondenta
Pořízená data je možné ukládat na počítači respondenta, a to nejvýše jednu datovou větu k jednomu výkazu. Pro systémy Windows XP a starší je možná archivace datové chronologie výkazu, je třeba si soubory s příponou .dat uchovat v adresářích (složkách) mimo nastavený adresář v aplikaci podle jednotlivých období. V případě požadavku zobrazení archivovaných dat odtud data překopírovat zpět do adresáře v aplikaci.

U systémů Windows Vista a Windows 7 je jedinou možnou archivací dat za předchozí období vytištění výkazu po jeho vyplnění. Důvodem je bezpečnostní omezení těchto systémů, které neumožňují volbu adresáře pro uložení dat.

III. PDF vyplnitelný (interaktivní ) formulář

Interaktivní formulář PDF je přístupný v aplikaci Výkazy podle IČO po zadání identifikace respondenta a zobrazení výkaznické povinnosti. PDF vyplnitelný formulář se skrývá pod X v zeleně podbarveném sloupci Formulář výkazu v příslušném řádku. Návod k jeho vyplnění a bližší informace jsou pod tabulkou výkaznické povinnosti.

IV. Aplikace DanteWeb

Systém elektronického pořizování výkazů prostřednictvím internetu je vytvořen jako webová aplikace. Prostředí, ve kterém je realizována prezentace dat na koncových stanicích, používá pouze internetový prohlížeč. Než začnete pracovat s aplikací DanteWeb (systém elektronického pořizování výkazů), je vhodné si přečíst uživatelskou příručku. Přesto se však může stát, že v něm nenajdete všechno. Na stránce Často kladené dotazy (Frequently Asked Questions) budeme postupně zveřejňovat nejčastější dotazy respondentů a odpovědi na ně. Přečtete-li si je, můžete předejít obtížím a problémům, které Vás mohou potkat.

Vyhledávání