Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název obce: Těrlicko, Kód obce: 599158, NUTS 4: CZ0813

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem  4126
z toho ženy  2122
Muži svobodní  760
ženatí  1104
rozvedení  78
ovdovělí  52
nezjištěno  10
Ženy svobodné  689
vdané  1094
rozvedené  73
ovdovělé  259
nezjištěno  7

2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem  4126
v tom ve věku 0-4  160
5-14  491
15-19  303
20-29  651
30-39  515
40-49  617
50-59  595
60-64  212
65-74  355
75+nezj.  227

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší  3475
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  14
základní vč. neukončeného  789
vyučení a stř. odborné bez mat.  1348
úplné střední s maturitou  879
vyšší odborné a nástavbové  128
vysokoškolské  284
nezjištěné vzdělání  33

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem  4126
z toho
národnost
česká  3355
moravská  39
slezská  41
slovenská  88
romská  0
polská  533
německá  3
ukrajinská  0
vietnamská  0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem  4126
Věřící  2331
z toho církev římskokatolická  1439
církev českosl. husitská  4
českobratrská církev evangel.  32
pravoslavná církev  0
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  4
Bez vyznání  1518
Nezjištěné vyznání  277

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem  4126
Ekonomicky aktivní celkem  1967
v tom zaměstnaní  1706
z toho pracuj. důchodci  37
ženy na mat. dov.  40
nezaměstnaní  261
Ekonomicky neaktivní celkem  2131
z toho nepracuj. důchodci  1040
žáci, studenti, učni  759
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  28

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem  4126
Ekonomicky aktivní celkem  1967
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  26
průmysl  633
stavebnictví  130
obchod,opravy motor. vozidel  247
doprava, pošty a telekomunikace  123
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  111
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  223

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání  1527
z toho v rámci obce  250
v rámci okresu  889
v rámci kraje  308
do jiného kraje  35
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  1145
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  330

9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti  1423
v tom s 1 HD  1300
se 2+ HD  123
Hospodařící domácnosti  1558
v tom s 1 CD  1517
se 2+ CD  41
Cenzové domácnosti  1601
v tom úplné rodiny  1079
z toho se závisl. dětmi  507
neúplné rodiny  143
z toho se závisl. dětmi  70
nerodinné domácnosti  11
domácnosti jednotlivců  368

10. Domovní fond
Domy úhrnem  1108
z toho domy obydlené  1004
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  954
bytové domy   44
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  917
obce, státu  7
SBD  0
domy
postavené
do 1919  45
1920-1945  71
1946-1980  586
1981-2001  300

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem  1004
z toho
podle
podlaží
1-2  996
3-4  6
5+  0
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  520
vodovodem  998
plynem  739
ústředním topením  928

12. Bytový fond
Byty úhrnem  1574
v tom byty obydlené  1423
z toho v rodin. domech  1197
v bytov. domech  222
byty neobydlené v obydl. domech  39
byty neobydlené v neobydl.domech  112
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  14
slouží k rekreaci  46

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem  1423
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  927
v osobním vlastnictví  138
nájemní  95
člena bytového družstva  0
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  87
2 místnosti  371
3 místnosti  431
4 místnosti  290
5+ místností  239

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem  1423
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  1083
vodovod v bytě  1414
vlastní splachov.záchod  1377
vlastní koupelna, sprchový kout  1389
ústřední topení  1267
etážové topení  85
průměrný
počet
osob na byt  2.9
osob na obytnou místnost 8+m2  0.9
obytné plochy na byt  61.06
obytné plochy na osobu  21
obytných místn. na byt  3.23


© Český statistický úřad, 2005