Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název obce: Stonava, Kód obce: 599140, NUTS 4: CZ0813

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem  1809
z toho ženy  896
Muži svobodní  397
ženatí  435
rozvedení  53
ovdovělí  20
nezjištěno  8
Ženy svobodné  287
vdané  410
rozvedené  45
ovdovělé  145
nezjištěno  9

2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem  1809
v tom ve věku 0-4  93
5-14  213
15-19  137
20-29  280
30-39  238
40-49  264
50-59  238
60-64  83
65-74  141
75+nezj.  122

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší  1503
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  8
základní vč. neukončeného  440
vyučení a stř. odborné bez mat.  611
úplné střední s maturitou  302
vyšší odborné a nástavbové  39
vysokoškolské  72
nezjištěné vzdělání  31

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem  1809
z toho
národnost
česká  1106
moravská  11
slezská  12
slovenská  140
romská  0
polská  466
německá  2
ukrajinská  0
vietnamská  1

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem  1809
Věřící  992
z toho církev římskokatolická  788
církev českosl. husitská  5
českobratrská církev evangel.  7
pravoslavná církev  4
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  19
Bez vyznání  661
Nezjištěné vyznání  156

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem  1809
Ekonomicky aktivní celkem  822
v tom zaměstnaní  702
z toho pracuj. důchodci  23
ženy na mat. dov.  19
nezaměstnaní  120
Ekonomicky neaktivní celkem  959
z toho nepracuj. důchodci  454
žáci, studenti, učni  321
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  28

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem  1809
Ekonomicky aktivní celkem  822
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  15
průmysl  392
stavebnictví  22
obchod,opravy motor. vozidel  72
doprava, pošty a telekomunikace  40
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  32
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  69

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání  652
z toho v rámci obce  330
v rámci okresu  252
v rámci kraje  34
do jiného kraje  12
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  272
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  132

9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti  593
v tom s 1 HD  538
se 2+ HD  55
Hospodařící domácnosti  667
v tom s 1 CD  648
se 2+ CD  19
Cenzové domácnosti  687
v tom úplné rodiny  417
z toho se závisl. dětmi  205
neúplné rodiny  96
z toho se závisl. dětmi  53
nerodinné domácnosti  9
domácnosti jednotlivců  165

10. Domovní fond
Domy úhrnem  408
z toho domy obydlené  370
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  309
bytové domy   54
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  289
obce, státu  13
SBD  0
domy
postavené
do 1919  47
1920-1945  112
1946-1980  169
1981-2001  39

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem  370
z toho
podle
podlaží
1-2  365
3-4  4
5+  0
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  96
vodovodem  368
plynem  20
ústředním topením  257

12. Bytový fond
Byty úhrnem  637
v tom byty obydlené  593
z toho v rodin. domech  348
v bytov. domech  240
byty neobydlené v obydl. domech  6
byty neobydlené v neobydl.domech  38
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  6
slouží k rekreaci  12

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem  593
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  289
v osobním vlastnictví  0
nájemní  255
člena bytového družstva  0
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  48
2 místnosti  97
3 místnosti  282
4 místnosti  98
5+ místností  64

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem  593
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  26
vodovod v bytě  590
vlastní splachov.záchod  555
vlastní koupelna, sprchový kout  574
ústřední topení  305
etážové topení  5
průměrný
počet
osob na byt  2.94
osob na obytnou místnost 8+m2  0.95
obytné plochy na byt  57.2
obytné plochy na osobu  19.35
obytných místn. na byt  3.11


© Český statistický úřad, 2005