Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název obce: Český Těšín, Kód obce: 598933, NUTS 4: CZ0813

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem  26429
z toho ženy  13620
Muži svobodní  5622
ženatí  5974
rozvedení  879
ovdovělí  279
nezjištěno  55
Ženy svobodné  4825
vdané  6037
rozvedené  1201
ovdovělé  1515
nezjištěno  42

2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem  26429
v tom ve věku 0-4  1248
5-14  3513
15-19  2133
20-29  4376
30-39  3896
40-49  4088
50-59  3214
60-64  961
65-74  1636
75+nezj.  1364

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší  21668
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  55
základní vč. neukončeného  5141
vyučení a stř. odborné bez mat.  8170
úplné střední s maturitou  5521
vyšší odborné a nástavbové  736
vysokoškolské  1862
nezjištěné vzdělání  183

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem  26429
z toho
národnost
česká  19716
moravská  219
slezská  390
slovenská  1155
romská  22
polská  4257
německá  69
ukrajinská  5
vietnamská  23

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem  26429
Věřící  14860
z toho církev římskokatolická  8916
církev českosl. husitská  51
českobratrská církev evangel.  737
pravoslavná církev  16
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  356
Bez vyznání  9860
Nezjištěné vyznání  1709

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem  26429
Ekonomicky aktivní celkem  13231
v tom zaměstnaní  10884
z toho pracuj. důchodci  274
ženy na mat. dov.  219
nezaměstnaní  2347
Ekonomicky neaktivní celkem  13026
z toho nepracuj. důchodci  5225
žáci, studenti, učni  5324
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  172

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem  26429
Ekonomicky aktivní celkem  13231
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  131
průmysl  4034
stavebnictví  756
obchod,opravy motor. vozidel  1777
doprava, pošty a telekomunikace  903
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  775
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  1492

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání  9982
z toho v rámci obce  5090
v rámci okresu  2220
v rámci kraje  1943
do jiného kraje  340
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  4004
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  997

9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti  9782
v tom s 1 HD  9091
se 2+ HD  691
Hospodařící domácnosti  10640
v tom s 1 CD  10523
se 2+ CD  117
Cenzové domácnosti  10759
v tom úplné rodiny  5944
z toho se závisl. dětmi  3208
neúplné rodiny  1517
z toho se závisl. dětmi  934
nerodinné domácnosti  194
domácnosti jednotlivců  3104

10. Domovní fond
Domy úhrnem  2925
z toho domy obydlené  2686
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  2114
bytové domy   533
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  2127
obce, státu  272
SBD  144
domy
postavené
do 1919  331
1920-1945  479
1946-1980  1217
1981-2001  623

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem  2686
z toho
podle
podlaží
1-2  2167
3-4  302
5+  197
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  1400
vodovodem  2650
plynem  2235
ústředním topením  2228

12. Bytový fond
Byty úhrnem  10441
v tom byty obydlené  9782
z toho v rodin. domech  2737
v bytov. domech  6998
byty neobydlené v obydl. domech  368
byty neobydlené v neobydl.domech  291
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  30
slouží k rekreaci  56

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem  9782
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  2273
v osobním vlastnictví  67
nájemní  4010
člena bytového družstva  2879
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  1353
2 místnosti  2631
3 místnosti  4255
4 místnosti  976
5+ místností  484

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem  9782
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  8757
vodovod v bytě  9726
vlastní splachov.záchod  9579
vlastní koupelna, sprchový kout  9607
ústřední topení  7885
etážové topení  1089
průměrný
počet
osob na byt  2.68
osob na obytnou místnost 8+m2  1.01
obytné plochy na byt  47.62
obytné plochy na osobu  17.62
obytných místn. na byt  2.67


© Český statistický úřad, 2005