Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název obce: Karviná, Kód obce: 598917, NUTS 4: CZ0813

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem  65141
z toho ženy  32964
Muži svobodní  13460
ženatí  14984
rozvedení  2763
ovdovělí  805
nezjištěno  165
Ženy svobodné  10584
vdané  14851
rozvedené  3259
ovdovělé  4126
nezjištěno  144

2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem  65141
v tom ve věku 0-4  2839
5-14  8061
15-19  4303
20-29  10318
30-39  9683
40-49  8967
50-59  9830
60-64  3798
65-74  4804
75+nezj.  2538

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší  54241
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  337
základní vč. neukončeného  15941
vyučení a stř. odborné bez mat.  21908
úplné střední s maturitou  11228
vyšší odborné a nástavbové  1438
vysokoškolské  2597
nezjištěné vzdělání  792

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem  65141
z toho
národnost
česká  51250
moravská  699
slezská  454
slovenská  5546
romská  97
polská  5250
německá  97
ukrajinská  49
vietnamská  16

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem  65141
Věřící  24912
z toho církev římskokatolická  20594
církev českosl. husitská  226
českobratrská církev evangel.  305
pravoslavná církev  82
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  574
Bez vyznání  35745
Nezjištěné vyznání  4484

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem  65141
Ekonomicky aktivní celkem  31798
v tom zaměstnaní  25310
z toho pracuj. důchodci  908
ženy na mat. dov.  489
nezaměstnaní  6488
Ekonomicky neaktivní celkem  32753
z toho nepracuj. důchodci  15785
žáci, studenti, učni  11026
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  590

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem  65141
Ekonomicky aktivní celkem  31798
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  160
průmysl  10709
stavebnictví  1622
obchod,opravy motor. vozidel  3322
doprava, pošty a telekomunikace  1757
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  1882
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  3644

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání  23596
z toho v rámci obce  15418
v rámci okresu  4992
v rámci kraje  1413
do jiného kraje  817
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  6211
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  1376

9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti  25045
v tom s 1 HD  23200
se 2+ HD  1845
Hospodařící domácnosti  27398
v tom s 1 CD  27071
se 2+ CD  327
Cenzové domácnosti  27731
v tom úplné rodiny  15258
z toho se závisl. dětmi  6923
neúplné rodiny  3856
z toho se závisl. dětmi  2276
nerodinné domácnosti  471
domácnosti jednotlivců  8146

10. Domovní fond
Domy úhrnem  4009
z toho domy obydlené  3841
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  2057
bytové domy   1732
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  1844
obce, státu  742
SBD  198
domy
postavené
do 1919  224
1920-1945  321
1946-1980  2812
1981-2001  445

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem  3841
z toho
podle
podlaží
1-2  2164
3-4  1050
5+  608
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  2476
vodovodem  3815
plynem  3112
ústředním topením  3268

12. Bytový fond
Byty úhrnem  25661
v tom byty obydlené  25045
z toho v rodin. domech  2548
v bytov. domech  22450
byty neobydlené v obydl. domech  409
byty neobydlené v neobydl.domech  207
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  25
slouží k rekreaci  17

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem  25045
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  1907
v osobním vlastnictví  831
nájemní  18119
člena bytového družstva  3325
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  3168
2 místnosti  13522
3 místnosti  6957
4 místnosti  885
5+ místností  425

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem  25045
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  22845
vodovod v bytě  24970
vlastní splachov.záchod  24829
vlastní koupelna, sprchový kout  24816
ústřední topení  22822
etážové topení  408
průměrný
počet
osob na byt  2.56
osob na obytnou místnost 8+m2  1.13
obytné plochy na byt  38.35
obytné plochy na osobu  14.92
obytných místn. na byt  2.28


© Český statistický úřad, 2005