Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název obce: Jablunkov, Kód obce: 598259, NUTS 4: CZ0812

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem  5934
z toho ženy  3048
Muži svobodní  1303
ženatí  1413
rozvedení  103
ovdovělí  66
nezjištěno  1
Ženy svobodné  1088
vdané  1408
rozvedené  144
ovdovělé  407
nezjištěno  1

2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem  5934
v tom ve věku 0-4  305
5-14  853
15-19  468
20-29  1020
30-39  811
40-49  832
50-59  647
60-64  280
65-74  410
75+nezj.  308

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší  4776
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  20
základní vč. neukončeného  1329
vyučení a stř. odborné bez mat.  1892
úplné střední s maturitou  1108
vyšší odborné a nástavbové  116
vysokoškolské  293
nezjištěné vzdělání  18

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem  5934
z toho
národnost
česká  4374
moravská  31
slezská  91
slovenská  121
romská  0
polská  1228
německá  4
ukrajinská  0
vietnamská  0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem  5934
Věřící  4804
z toho církev římskokatolická  3946
církev českosl. husitská  9
českobratrská církev evangel.  30
pravoslavná církev  0
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  50
Bez vyznání  864
Nezjištěné vyznání  266

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem  5934
Ekonomicky aktivní celkem  2758
v tom zaměstnaní  2425
z toho pracuj. důchodci  45
ženy na mat. dov.  48
nezaměstnaní  333
Ekonomicky neaktivní celkem  3167
z toho nepracuj. důchodci  1315
žáci, studenti, učni  1225
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  9

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem  5934
Ekonomicky aktivní celkem  2758
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  95
průmysl  990
stavebnictví  195
obchod,opravy motor. vozidel  317
doprava, pošty a telekomunikace  160
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  180
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  389

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání  2221
z toho v rámci obce  796
v rámci okresu  1165
v rámci kraje  164
do jiného kraje  55
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  1245
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  318

9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti  1879
v tom s 1 HD  1715
se 2+ HD  164
Hospodařící domácnosti  2067
v tom s 1 CD  2035
se 2+ CD  32
Cenzové domácnosti  2100
v tom úplné rodiny  1389
z toho se závisl. dětmi  799
neúplné rodiny  259
z toho se závisl. dětmi  140
nerodinné domácnosti  29
domácnosti jednotlivců  423

10. Domovní fond
Domy úhrnem  928
z toho domy obydlené  844
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  732
bytové domy   95
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  734
obce, státu  37
SBD  45
domy
postavené
do 1919  60
1920-1945  74
1946-1980  514
1981-2001  195

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem  844
z toho
podle
podlaží
1-2  765
3-4  58
5+  20
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  329
vodovodem  836
plynem  388
ústředním topením  757

12. Bytový fond
Byty úhrnem  2028
v tom byty obydlené  1879
z toho v rodin. domech  968
v bytov. domech  890
byty neobydlené v obydl. domech  59
byty neobydlené v neobydl.domech  90
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  8
slouží k rekreaci  11

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem  1879
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  782
v osobním vlastnictví  68
nájemní  375
člena bytového družstva  471
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  118
2 místnosti  431
3 místnosti  882
4 místnosti  270
5+ místností  175

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem  1879
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  805
vodovod v bytě  1866
vlastní splachov.záchod  1770
vlastní koupelna, sprchový kout  1823
ústřední topení  1650
etážové topení  102
průměrný
počet
osob na byt  3.1
osob na obytnou místnost 8+m2  1.03
obytné plochy na byt  52.12
obytné plochy na osobu  16.76
obytných místn. na byt  3.02


© Český statistický úřad, 2005