Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název obce: Hrčava, Kód obce: 598232, NUTS 4: CZ0812

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem  278
z toho ženy  138
Muži svobodní  66
ženatí  68
rozvedení  2
ovdovělí  4
nezjištěno  0
Ženy svobodné  52
vdané  61
rozvedené  4
ovdovělé  21
nezjištěno  0

2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem  278
v tom ve věku 0-4  15
5-14  38
15-19  25
20-29  42
30-39  47
40-49  31
50-59  26
60-64  16
65-74  31
75+nezj.  7

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší  225
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  2
základní vč. neukončeného  92
vyučení a stř. odborné bez mat.  102
úplné střední s maturitou  25
vyšší odborné a nástavbové  1
vysokoškolské  3
nezjištěné vzdělání  0

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem  278
z toho
národnost
česká  247
moravská  0
slezská  0
slovenská  23
romská  0
polská  6
německá  0
ukrajinská  0
vietnamská  0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem  278
Věřící  275
z toho církev římskokatolická  269
církev českosl. husitská  0
českobratrská církev evangel.  0
pravoslavná církev  0
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  0
Bez vyznání  3
Nezjištěné vyznání  0

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem  278
Ekonomicky aktivní celkem  119
v tom zaměstnaní  95
z toho pracuj. důchodci  0
ženy na mat. dov.  1
nezaměstnaní  24
Ekonomicky neaktivní celkem  159
z toho nepracuj. důchodci  74
žáci, studenti, učni  53
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  0

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem  278
Ekonomicky aktivní celkem  119
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  13
průmysl  28
stavebnictví  10
obchod,opravy motor. vozidel  6
doprava, pošty a telekomunikace  6
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  7
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  12

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání  83
z toho v rámci obce  19
v rámci okresu  39
v rámci kraje  4
do jiného kraje  7
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  39
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  18

9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti  89
v tom s 1 HD  86
se 2+ HD  3
Hospodařící domácnosti  92
v tom s 1 CD  87
se 2+ CD  5
Cenzové domácnosti  98
v tom úplné rodiny  61
z toho se závisl. dětmi  31
neúplné rodiny  14
z toho se závisl. dětmi  4
nerodinné domácnosti  0
domácnosti jednotlivců  23

10. Domovní fond
Domy úhrnem  97
z toho domy obydlené  71
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  71
bytové domy   0
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  70
obce, státu  1
SBD  0
domy
postavené
do 1919  4
1920-1945  7
1946-1980  47
1981-2001  13

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem  71
z toho
podle
podlaží
1-2  71
3-4  0
5+  0
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  0
vodovodem  70
plynem  12
ústředním topením  50

12. Bytový fond
Byty úhrnem  122
v tom byty obydlené  89
z toho v rodin. domech  89
v bytov. domech  0
byty neobydlené v obydl. domech  5
byty neobydlené v neobydl.domech  28
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  17
slouží k rekreaci  8

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem  89
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  70
v osobním vlastnictví  0
nájemní  1
člena bytového družstva  0
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  6
2 místnosti  29
3 místnosti  27
4 místnosti  17
5+ místností  10

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem  89
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  0
vodovod v bytě  88
vlastní splachov.záchod  78
vlastní koupelna, sprchový kout  78
ústřední topení  67
etážové topení  0
průměrný
počet
osob na byt  3.12
osob na obytnou místnost 8+m2  1.01
obytné plochy na byt  53.72
obytné plochy na osobu  17.2
obytných místn. na byt  3.08


© Český statistický úřad, 2005