Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název obce: Bystřice, Kód obce: 598062, NUTS 4: CZ0812

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem  4991
z toho ženy  2550
Muži svobodní  1025
ženatí  1271
rozvedení  89
ovdovělí  53
nezjištěno  3
Ženy svobodné  824
vdané  1268
rozvedené  107
ovdovělé  344
nezjištěno  7

2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem  4991
v tom ve věku 0-4  248
5-14  647
15-19  340
20-29  844
30-39  669
40-49  704
50-59  571
60-64  227
65-74  449
75+nezj.  292

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší  4096
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  13
základní vč. neukončeného  1034
vyučení a stř. odborné bez mat.  1528
úplné střední s maturitou  1036
vyšší odborné a nástavbové  144
vysokoškolské  328
nezjištěné vzdělání  13

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem  4991
z toho
národnost
česká  3263
moravská  22
slezská  59
slovenská  58
romská  1
polská  1481
německá  0
ukrajinská  1
vietnamská  0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem  4991
Věřící  3870
z toho církev římskokatolická  981
církev českosl. husitská  3
českobratrská církev evangel.  46
pravoslavná církev  1
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  19
Bez vyznání  968
Nezjištěné vyznání  153

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem  4991
Ekonomicky aktivní celkem  2342
v tom zaměstnaní  2079
z toho pracuj. důchodci  32
ženy na mat. dov.  45
nezaměstnaní  263
Ekonomicky neaktivní celkem  2643
z toho nepracuj. důchodci  1191
žáci, studenti, učni  977
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  6

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem  4991
Ekonomicky aktivní celkem  2342
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  57
průmysl  947
stavebnictví  145
obchod,opravy motor. vozidel  294
doprava, pošty a telekomunikace  133
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  91
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  274

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání  1902
z toho v rámci obce  301
v rámci okresu  1363
v rámci kraje  162
do jiného kraje  39
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  1472
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  344

9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti  1525
v tom s 1 HD  1283
se 2+ HD  242
Hospodařící domácnosti  1799
v tom s 1 CD  1767
se 2+ CD  32
Cenzové domácnosti  1832
v tom úplné rodiny  1245
z toho se závisl. dětmi  650
neúplné rodiny  204
z toho se závisl. dětmi  107
nerodinné domácnosti  33
domácnosti jednotlivců  350

10. Domovní fond
Domy úhrnem  1225
z toho domy obydlené  1107
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  1074
bytové domy   23
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  1075
obce, státu  9
SBD  6
domy
postavené
do 1919  31
1920-1945  125
1946-1980  669
1981-2001  277

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem  1107
z toho
podle
podlaží
1-2  1076
3-4  28
5+  0
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  233
vodovodem  1097
plynem  788
ústředním topením  1031

12. Bytový fond
Byty úhrnem  1697
v tom byty obydlené  1525
z toho v rodin. domech  1385
v bytov. domech  123
byty neobydlené v obydl. domech  36
byty neobydlené v neobydl.domech  136
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  5
slouží k rekreaci  55

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem  1525
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  1157
v osobním vlastnictví  36
nájemní  74
člena bytového družstva  31
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  87
2 místnosti  320
3 místnosti  504
4 místnosti  296
5+ místností  309

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem  1525
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  1053
vodovod v bytě  1507
vlastní splachov.záchod  1383
vlastní koupelna, sprchový kout  1465
ústřední topení  1380
etážové topení  51
průměrný
počet
osob na byt  3.27
osob na obytnou místnost 8+m2  0.97
obytné plochy na byt  62.25
obytné plochy na osobu  18.92
obytných místn. na byt  3.39


© Český statistický úřad, 2005