Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název obce: Písečná, Kód obce: 557226, NUTS 4: CZ0812

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem  804
z toho ženy  408
Muži svobodní  176
ženatí  199
rozvedení  12
ovdovělí  9
nezjištěno  0
Ženy svobodné  149
vdané  200
rozvedené  5
ovdovělé  54
nezjištěno  0

2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem  804
v tom ve věku 0-4  42
5-14  124
15-19  66
20-29  122
30-39  118
40-49  97
50-59  96
60-64  31
65-74  61
75+nezj.  47

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší  638
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  2
základní vč. neukončeného  204
vyučení a stř. odborné bez mat.  276
úplné střední s maturitou  117
vyšší odborné a nástavbové  11
vysokoškolské  24
nezjištěné vzdělání  4

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem  804
z toho
národnost
česká  557
moravská  6
slezská  12
slovenská  6
romská  0
polská  215
německá  0
ukrajinská  0
vietnamská  0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem  804
Věřící  739
z toho církev římskokatolická  626
církev českosl. husitská  1
českobratrská církev evangel.  0
pravoslavná církev  0
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  0
Bez vyznání  56
Nezjištěné vyznání  9

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem  804
Ekonomicky aktivní celkem  350
v tom zaměstnaní  298
z toho pracuj. důchodci  1
ženy na mat. dov.  4
nezaměstnaní  52
Ekonomicky neaktivní celkem  451
z toho nepracuj. důchodci  186
žáci, studenti, učni  185
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  3

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem  804
Ekonomicky aktivní celkem  350
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  17
průmysl  151
stavebnictví  17
obchod,opravy motor. vozidel  40
doprava, pošty a telekomunikace  25
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  24
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  32

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání  288
z toho v rámci obce  9
v rámci okresu  258
v rámci kraje  14
do jiného kraje  4
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  258
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  129

9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti  209
v tom s 1 HD  156
se 2+ HD  53
Hospodařící domácnosti  267
v tom s 1 CD  262
se 2+ CD  5
Cenzové domácnosti  272
v tom úplné rodiny  202
z toho se závisl. dětmi  113
neúplné rodiny  24
z toho se závisl. dětmi  11
nerodinné domácnosti  1
domácnosti jednotlivců  45

10. Domovní fond
Domy úhrnem  198
z toho domy obydlené  174
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  174
bytové domy   0
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  170
obce, státu  0
SBD  0
domy
postavené
do 1919  13
1920-1945  16
1946-1980  96
1981-2001  47

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem  174
z toho
podle
podlaží
1-2  171
3-4  1
5+  0
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  11
vodovodem  171
plynem  14
ústředním topením  153

12. Bytový fond
Byty úhrnem  237
v tom byty obydlené  209
z toho v rodin. domech  209
v bytov. domech  0
byty neobydlené v obydl. domech  4
byty neobydlené v neobydl.domech  24
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  9
slouží k rekreaci  3

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem  209
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  171
v osobním vlastnictví  0
nájemní  0
člena bytového družstva  0
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  10
2 místnosti  41
3 místnosti  62
4 místnosti  38
5+ místností  56

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem  209
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  12
vodovod v bytě  206
vlastní splachov.záchod  186
vlastní koupelna, sprchový kout  196
ústřední topení  186
etážové topení  2
průměrný
počet
osob na byt  3.84
osob na obytnou místnost 8+m2  1.06
obytné plochy na byt  64.44
obytné plochy na osobu  16.61
obytných místn. na byt  3.64


© Český statistický úřad, 2005