Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název obce: Řeka, Kód obce: 552640, NUTS 4: CZ0812

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem  466
z toho ženy  248
Muži svobodní  82
ženatí  114
rozvedení  15
ovdovělí  7
nezjištěno  0
Ženy svobodné  89
vdané  114
rozvedené  7
ovdovělé  38
nezjištěno  0

2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem  466
v tom ve věku 0-4  23
5-14  56
15-19  31
20-29  77
30-39  61
40-49  66
50-59  62
60-64  22
65-74  42
75+nezj.  26

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší  387
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  3
základní vč. neukončeného  99
vyučení a stř. odborné bez mat.  171
úplné střední s maturitou  87
vyšší odborné a nástavbové  9
vysokoškolské  16
nezjištěné vzdělání  2

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem  466
z toho
národnost
česká  340
moravská  0
slezská  8
slovenská  6
romská  0
polská  99
německá  2
ukrajinská  0
vietnamská  0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem  466
Věřící  369
z toho církev římskokatolická  91
církev českosl. husitská  0
českobratrská církev evangel.  3
pravoslavná církev  0
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  1
Bez vyznání  74
Nezjištěné vyznání  23

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem  466
Ekonomicky aktivní celkem  222
v tom zaměstnaní  193
z toho pracuj. důchodci  4
ženy na mat. dov.  3
nezaměstnaní  29
Ekonomicky neaktivní celkem  243
z toho nepracuj. důchodci  119
žáci, studenti, učni  86
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  1

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem  466
Ekonomicky aktivní celkem  222
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  16
průmysl  71
stavebnictví  18
obchod,opravy motor. vozidel  24
doprava, pošty a telekomunikace  17
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  6
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  19

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání  178
z toho v rámci obce  36
v rámci okresu  105
v rámci kraje  28
do jiného kraje  2
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  124
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  81

9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti  152
v tom s 1 HD  131
se 2+ HD  21
Hospodařící domácnosti  182
v tom s 1 CD  181
se 2+ CD  1
Cenzové domácnosti  183
v tom úplné rodiny  109
z toho se závisl. dětmi  56
neúplné rodiny  16
z toho se závisl. dětmi  9
nerodinné domácnosti  4
domácnosti jednotlivců  54

10. Domovní fond
Domy úhrnem  166
z toho domy obydlené  125
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  123
bytové domy   1
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  122
obce, státu  2
SBD  0
domy
postavené
do 1919  9
1920-1945  7
1946-1980  77
1981-2001  32

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem  125
z toho
podle
podlaží
1-2  125
3-4  0
5+  0
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  0
vodovodem  120
plynem  56
ústředním topením  109

12. Bytový fond
Byty úhrnem  194
v tom byty obydlené  152
z toho v rodin. domech  148
v bytov. domech  3
byty neobydlené v obydl. domech  1
byty neobydlené v neobydl.domech  41
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  4
slouží k rekreaci  30

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem  152
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  118
v osobním vlastnictví  0
nájemní  5
člena bytového družstva  0
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  5
2 místnosti  33
3 místnosti  46
4 místnosti  37
5+ místností  31

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem  152
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  69
vodovod v bytě  145
vlastní splachov.záchod  137
vlastní koupelna, sprchový kout  141
ústřední topení  132
etážové topení  2
průměrný
počet
osob na byt  3
osob na obytnou místnost 8+m2  0.86
obytné plochy na byt  63.03
obytné plochy na osobu  21.01
obytných místn. na byt  3.5


© Český statistický úřad, 2005