Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název obce: Vělopolí, Kód obce: 552615, NUTS 4: CZ0812

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem  206
z toho ženy  98
Muži svobodní  47
ženatí  52
rozvedení  5
ovdovělí  3
nezjištěno  1
Ženy svobodné  30
vdané  52
rozvedené  3
ovdovělé  12
nezjištěno  1

2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem  206
v tom ve věku 0-4  10
5-14  23
15-19  16
20-29  32
30-39  28
40-49  33
50-59  23
60-64  16
65-74  20
75+nezj.  5

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší  173
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  0
základní vč. neukončeného  49
vyučení a stř. odborné bez mat.  67
úplné střední s maturitou  39
vyšší odborné a nástavbové  3
vysokoškolské  13
nezjištěné vzdělání  2

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem  206
z toho
národnost
česká  161
moravská  1
slezská  0
slovenská  1
romská  0
polská  39
německá  0
ukrajinská  0
vietnamská  0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem  206
Věřící  160
z toho církev římskokatolická  48
církev českosl. husitská  0
českobratrská církev evangel.  13
pravoslavná církev  0
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  0
Bez vyznání  44
Nezjištěné vyznání  2

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem  206
Ekonomicky aktivní celkem  93
v tom zaměstnaní  73
z toho pracuj. důchodci  2
ženy na mat. dov.  1
nezaměstnaní  20
Ekonomicky neaktivní celkem  110
z toho nepracuj. důchodci  57
žáci, studenti, učni  32
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  3

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem  206
Ekonomicky aktivní celkem  93
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  7
průmysl  34
stavebnictví  9
obchod,opravy motor. vozidel  6
doprava, pošty a telekomunikace  4
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  4
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  8

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání  66
z toho v rámci obce  3
v rámci okresu  46
v rámci kraje  13
do jiného kraje  2
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  57
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  31

9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti  61
v tom s 1 HD  53
se 2+ HD  8
Hospodařící domácnosti  73
v tom s 1 CD  71
se 2+ CD  2
Cenzové domácnosti  75
v tom úplné rodiny  51
z toho se závisl. dětmi  24
neúplné rodiny  6
z toho se závisl. dětmi  3
nerodinné domácnosti  0
domácnosti jednotlivců  18

10. Domovní fond
Domy úhrnem  73
z toho domy obydlené  56
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  55
bytové domy   0
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  56
obce, státu  0
SBD  0
domy
postavené
do 1919  9
1920-1945  2
1946-1980  30
1981-2001  14

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem  56
z toho
podle
podlaží
1-2  56
3-4  0
5+  0
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  0
vodovodem  56
plynem  4
ústředním topením  49

12. Bytový fond
Byty úhrnem  81
v tom byty obydlené  61
z toho v rodin. domech  60
v bytov. domech  0
byty neobydlené v obydl. domech  3
byty neobydlené v neobydl.domech  17
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  1
slouží k rekreaci  11

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem  61
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  54
v osobním vlastnictví  0
nájemní  1
člena bytového družstva  0
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  1
2 místnosti  10
3 místnosti  17
4 místnosti  16
5+ místností  17

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem  61
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  1
vodovod v bytě  61
vlastní splachov.záchod  55
vlastní koupelna, sprchový kout  59
ústřední topení  54
etážové topení  0
průměrný
počet
osob na byt  3.33
osob na obytnou místnost 8+m2  0.89
obytné plochy na byt  73.66
obytné plochy na osobu  22.13
obytných místn. na byt  3.72


© Český statistický úřad, 2005