Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název obce: Dolní Lomná, Kód obce: 511951, NUTS 4: CZ0812

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem  867
z toho ženy  453
Muži svobodní  185
ženatí  205
rozvedení  14
ovdovělí  8
nezjištěno  2
Ženy svobodné  176
vdané  201
rozvedené  12
ovdovělé  64
nezjištěno  0

2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem  867
v tom ve věku 0-4  49
5-14  124
15-19  54
20-29  148
30-39  122
40-49  119
50-59  91
60-64  42
65-74  73
75+nezj.  45

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší  694
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  12
základní vč. neukončeného  226
vyučení a stř. odborné bez mat.  256
úplné střední s maturitou  150
vyšší odborné a nástavbové  11
vysokoškolské  37
nezjištěné vzdělání  2

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem  867
z toho
národnost
česká  564
moravská  2
slezská  1
slovenská  19
romská  0
polská  269
německá  0
ukrajinská  1
vietnamská  1

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem  867
Věřící  746
z toho církev římskokatolická  627
církev českosl. husitská  0
českobratrská církev evangel.  4
pravoslavná církev  1
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  1
Bez vyznání  104
Nezjištěné vyznání  17

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem  867
Ekonomicky aktivní celkem  388
v tom zaměstnaní  327
z toho pracuj. důchodci  6
ženy na mat. dov.  7
nezaměstnaní  61
Ekonomicky neaktivní celkem  477
z toho nepracuj. důchodci  210
žáci, studenti, učni  162
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  2

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem  867
Ekonomicky aktivní celkem  388
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  32
průmysl  133
stavebnictví  17
obchod,opravy motor. vozidel  46
doprava, pošty a telekomunikace  19
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  15
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  35

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání  298
z toho v rámci obce  76
v rámci okresu  189
v rámci kraje  14
do jiného kraje  9
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  195
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  97

9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti  255
v tom s 1 HD  215
se 2+ HD  40
Hospodařící domácnosti  302
v tom s 1 CD  294
se 2+ CD  8
Cenzové domácnosti  311
v tom úplné rodiny  203
z toho se závisl. dětmi  115
neúplné rodiny  36
z toho se závisl. dětmi  18
nerodinné domácnosti  8
domácnosti jednotlivců  64

10. Domovní fond
Domy úhrnem  248
z toho domy obydlené  212
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  207
bytové domy   1
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  202
obce, státu  6
SBD  0
domy
postavené
do 1919  18
1920-1945  21
1946-1980  115
1981-2001  57

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem  212
z toho
podle
podlaží
1-2  208
3-4  3
5+  0
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  0
vodovodem  211
plynem  127
ústředním topením  185

12. Bytový fond
Byty úhrnem  293
v tom byty obydlené  255
z toho v rodin. domech  246
v bytov. domech  4
byty neobydlené v obydl. domech  0
byty neobydlené v neobydl.domech  38
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  8
slouží k rekreaci  16

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem  255
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  220
v osobním vlastnictví  0
nájemní  16
člena bytového družstva  0
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  20
2 místnosti  57
3 místnosti  84
4 místnosti  49
5+ místností  44

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem  255
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  147
vodovod v bytě  254
vlastní splachov.záchod  225
vlastní koupelna, sprchový kout  238
ústřední topení  213
etážové topení  8
průměrný
počet
osob na byt  3.36
osob na obytnou místnost 8+m2  1.02
obytné plochy na byt  62.27
obytné plochy na osobu  18.43
obytných místn. na byt  3.31


© Český statistický úřad, 2005