Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název obce: Bocanovice, Kód obce: 511633, NUTS 4: CZ0812

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem  428
z toho ženy  219
Muži svobodní  98
ženatí  99
rozvedení  8
ovdovělí  4
nezjištěno  0
Ženy svobodné  78
vdané  104
rozvedené  12
ovdovělé  25
nezjištěno  0

2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem  428
v tom ve věku 0-4  27
5-14  56
15-19  36
20-29  83
30-39  61
40-49  61
50-59  37
60-64  11
65-74  38
75+nezj.  18

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší  345
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  2
základní vč. neukončeného  112
vyučení a stř. odborné bez mat.  147
úplné střední s maturitou  58
vyšší odborné a nástavbové  7
vysokoškolské  15
nezjištěné vzdělání  4

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem  428
z toho
národnost
česká  282
moravská  0
slezská  1
slovenská  9
romská  0
polská  132
německá  0
ukrajinská  0
vietnamská  0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem  428
Věřící  393
z toho církev římskokatolická  346
církev českosl. husitská  0
českobratrská církev evangel.  2
pravoslavná církev  0
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  1
Bez vyznání  33
Nezjištěné vyznání  2

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem  428
Ekonomicky aktivní celkem  190
v tom zaměstnaní  175
z toho pracuj. důchodci  1
ženy na mat. dov.  0
nezaměstnaní  15
Ekonomicky neaktivní celkem  237
z toho nepracuj. důchodci  93
žáci, studenti, učni  89
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  1

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem  428
Ekonomicky aktivní celkem  190
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  15
průmysl  69
stavebnictví  14
obchod,opravy motor. vozidel  27
doprava, pošty a telekomunikace  11
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  8
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  21

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání  164
z toho v rámci obce  16
v rámci okresu  132
v rámci kraje  7
do jiného kraje  5
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  128
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  81

9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti  116
v tom s 1 HD  87
se 2+ HD  29
Hospodařící domácnosti  148
v tom s 1 CD  145
se 2+ CD  3
Cenzové domácnosti  151
v tom úplné rodiny  99
z toho se závisl. dětmi  53
neúplné rodiny  22
z toho se závisl. dětmi  12
nerodinné domácnosti  3
domácnosti jednotlivců  27

10. Domovní fond
Domy úhrnem  104
z toho domy obydlené  87
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  86
bytové domy   1
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  81
obce, státu  2
SBD  0
domy
postavené
do 1919  4
1920-1945  10
1946-1980  48
1981-2001  25

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem  87
z toho
podle
podlaží
1-2  86
3-4  1
5+  0
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  0
vodovodem  86
plynem  51
ústředním topením  79

12. Bytový fond
Byty úhrnem  133
v tom byty obydlené  116
z toho v rodin. domech  110
v bytov. domech  6
byty neobydlené v obydl. domech  0
byty neobydlené v neobydl.domech  17
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  3
slouží k rekreaci  1

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem  116
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  91
v osobním vlastnictví  0
nájemní  12
člena bytového družstva  0
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  2
2 místnosti  23
3 místnosti  39
4 místnosti  29
5+ místností  23

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem  116
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  68
vodovod v bytě  115
vlastní splachov.záchod  108
vlastní koupelna, sprchový kout  114
ústřední topení  108
etážové topení  2
průměrný
počet
osob na byt  3.69
osob na obytnou místnost 8+m2  1.05
obytné plochy na byt  61.72
obytné plochy na osobu  16.73
obytných místn. na byt  3.51


© Český statistický úřad, 2005