Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název obce: Košařiska, Kód obce: 507458, NUTS 4: CZ0812

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem  365
z toho ženy  176
Muži svobodní  82
ženatí  92
rozvedení  9
ovdovělí  6
nezjištěno  0
Ženy svobodné  50
vdané  89
rozvedené  5
ovdovělé  29
nezjištěno  3

2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem  365
v tom ve věku 0-4  16
5-14  39
15-19  23
20-29  70
30-39  42
40-49  58
50-59  40
60-64  26
65-74  25
75+nezj.  26

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší  310
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  0
základní vč. neukončeného  110
vyučení a stř. odborné bez mat.  131
úplné střední s maturitou  55
vyšší odborné a nástavbové  6
vysokoškolské  6
nezjištěné vzdělání  2

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem  365
z toho
národnost
česká  209
moravská  1
slezská  4
slovenská  3
romská  0
polská  141
německá  2
ukrajinská  0
vietnamská  0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem  365
Věřící  308
z toho církev římskokatolická  94
církev českosl. husitská  0
českobratrská církev evangel.  1
pravoslavná církev  0
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  6
Bez vyznání  50
Nezjištěné vyznání  7

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem  365
Ekonomicky aktivní celkem  173
v tom zaměstnaní  150
z toho pracuj. důchodci  1
ženy na mat. dov.  2
nezaměstnaní  23
Ekonomicky neaktivní celkem  190
z toho nepracuj. důchodci  91
žáci, studenti, učni  57
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  2

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem  365
Ekonomicky aktivní celkem  173
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  19
průmysl  63
stavebnictví  11
obchod,opravy motor. vozidel  15
doprava, pošty a telekomunikace  20
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  6
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  14

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání  140
z toho v rámci obce  13
v rámci okresu  104
v rámci kraje  19
do jiného kraje  2
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  112
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  38

9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti  94
v tom s 1 HD  71
se 2+ HD  23
Hospodařící domácnosti  123
v tom s 1 CD  117
se 2+ CD  6
Cenzové domácnosti  129
v tom úplné rodiny  91
z toho se závisl. dětmi  43
neúplné rodiny  14
z toho se závisl. dětmi  5
nerodinné domácnosti  3
domácnosti jednotlivců  21

10. Domovní fond
Domy úhrnem  104
z toho domy obydlené  82
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  81
bytové domy   0
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  78
obce, státu  2
SBD  0
domy
postavené
do 1919  5
1920-1945  9
1946-1980  55
1981-2001  13

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem  82
z toho
podle
podlaží
1-2  81
3-4  1
5+  0
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  0
vodovodem  81
plynem  16
ústředním topením  70

12. Bytový fond
Byty úhrnem  118
v tom byty obydlené  94
z toho v rodin. domech  93
v bytov. domech  0
byty neobydlené v obydl. domech  2
byty neobydlené v neobydl.domech  22
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  1
slouží k rekreaci  18

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem  94
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  80
v osobním vlastnictví  0
nájemní  4
člena bytového družstva  0
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  2
2 místnosti  18
3 místnosti  30
4 místnosti  26
5+ místností  18

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem  94
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  17
vodovod v bytě  93
vlastní splachov.záchod  82
vlastní koupelna, sprchový kout  87
ústřední topení  80
etážové topení  2
průměrný
počet
osob na byt  3.85
osob na obytnou místnost 8+m2  1.09
obytné plochy na byt  60.45
obytné plochy na osobu  15.7
obytných místn. na byt  3.54


© Český statistický úřad, 2005