obsah P Ř Í R Ů S T E K   O B Y V A T E L S T V A

Konečnou bilanční položkou při sledování demografického pohybu je celkový přírůstek obyvatelstva (celkový populační přírůstek), jenž je součtem přirozeného přírůstku a migračního přírůstku.

Přirozený přírůstek

Přirozený přírůstek (obyvatelstva) je rozdíl mezi počtem živě narozených dětí ve sledovaném období a v daném území a celkovým počtem zemřelých osob ve stejném období na stejném území.

Je-li počet zemřelých vyšší než počet živě narozených, nabývá přirozený přírůstek záporné hodnoty a mění se de facto v úbytek. Termín "přirozený úbytek" při záporném saldu se však u nás ani v zahraničí nepoužívá, konstatuje se např. "ztráta obyvatelstva přirozenou měnou".

Přepočtem přirozeného přírůstku na 1000 obyvatel středního stavu se získá hrubá míra přirozeného přírůstku (někdy: přirozené přírůstkovosti) - jež je zároveň rozdílem hrubé míry porodnosti a hrubé míry úmrtnosti. Počítá se však zásadně z absolutní hodnoty přirozeného přírůstku, proto se v důsledku zaokrouhlení může od tohoto rozdílu lišit.

Hodnoty hrubých měr se zpravidla uvádějí v zaokrouhlení na jedno desetinné místo. Částečnou výjimkou je hrubá míra rozvodovosti, jež se ve starších československých i českých pramenných dílech demografické statistiky i v současných retrospektivních přehledech uvádí s dvěma desetinnými místy. Neodpovídá to však mezinárodní praxi ani logice porovnávání s ostatními ukazateli, proto od roku 1992 i tento ukazatel v ČSÚ v pramenných dílech uvádí s jedním desetinným místem.

Hrubé míry populačních procesů v ČR v letech 1980 až 1999
Rok Hrubá míra
sňatečnosti rozvodovosti celkové
porodnosti
porodnosti potratovosti úmrtnosti přirozeného přírůstku
1980 7,6 2,6 15,0 14,9 8,4 13,1 1,8
1985 7,8 3,0 13,2 13,1 9,6 12,7 0,4
1990 8,8 3,1 12,7 12,6 12,2 12,5 0,1
1995 5,3 3,0 9,3 9,3 6,0 11,4 -2,1
1998 5,3 3,1 8,8 8,8 5,4 10,6 -1,8
1999 5,2 1,3 8,7 8,7 5,1 10,7 -2,0


<<< ROZVODY   STĚHOVÁNÍ >>>

© Český statistický úřad, 2001