Úvod > Vydáváme > Pro studenty > Statistické zajímavosti > Sňatečnost

Vytisknout

Sňatečnost


Počty uzavřených sňatků
V roce 2003 klesl poprvé v České republice roční počet sňatků pod 50 tisíc. Od roku 2004 se počet uzavřených manželství začal opět zvyšovat, avšak ne nikterak výrazně. Výraznější nárůst nově vzniklých manželství přinesl až rok 2007, kdy bylo uzavřeno o 4,3 tisíce manželství více než v roce předchozím. Meziroční nárůst byl tehdy dokonce větší než celkový nárůst z období let 2004–2006. Celkem bylo v roce 2007 oddáno 57 157 párů, nejvíce za posledních deset let. V následujících letech ale vstupovalo do manželství stále méně osob a v roce 2011 se v České republice uskutečnilo 45 137 svateb, což bylo nejméně od roku 1918. V roce 2012 se počet uzavřených manželství mírně zvýšil, když bylo zaznamenáno 45 206 manželství.

Sňatky podle rodinného stavu
Z hlediska rodinného stavu existovala i v roce 2012 mezi snoubenci výrazná homogenita, neboť 79 % manželství bylo uzavřeno mezi osobami stejného rodinného stavu. Stejně jako v předchozích letech bylo i v roce 2012 uzavřeno nejvíce sňatků mezi dvěma svobodnými snoubenci (29 684, tj. 66 %). Dlouhodobě druhou nejčetnější skupinu tvoří sňatky, kdy byli oba novomanželé před sňatkem rozvedení. V roce 2012 bylo takových svateb 6 191, tj. 14 %. Následovaly svazky rozvedené a svobodné osoby, přičemž o něco častější jsou sňatky dosud neprovdané ženy s rozvedeným mužem (4 436 v roce 2012, tj. 10 %) než svobodného muže s rozvedenou ženou (3 996, tj. 9 %). Ovdovělí vstupovali do dalšího manželství ojediněle v řádech stovek případů za rok (542 žen a 401 mužů, z toho bylo 44 manželství uzavřeno mezi ovdovělými). Tyto podíly se v uplynulých letech výrazně neměnily.

Tabulka - Roční počet sňatků


Sňatky podle vzdělání
Také z hlediska vzdělání jsou v ČR uzavírána manželství většinou homogenní. Mezi novomanželi, kteří v roce 2012 uvedli své nejvyšší dokončené vzdělání, mělo 54 % dvojic shodnou úroveň vzdělání, u 39 % se úroveň vzdělání novomanželů lišila o jeden stupeň a pouze u necelých sedmi párů ze 100 byl rozdíl v úrovni vzdělání dvojstupňový. Od roku 2007 je údaj o vzdělání dobrovolný a v roce 2012 nebylo možné homogenitu vzdělání posoudit u 8 % manželských dvojic, neboť alespoň u jednoho ze snoubenců nebylo vzdělání uvedeno.


Sňatečnost svobodných a rozvedených
Pro celkovou úroveň sňatečnosti je významná zejména prvosňatečnost, tj. uzavírání sňatku svobodnými osobami, tedy kdy je to alespoň pro jednoho z manželů jeho první sňatek. Při zachování sňatečnosti na úrovni roku 2012 by uzavřelo první manželství před dosažením věku 50 let pouze 53 % mužů a 61 % žen, což znamená, že mezi těmi, kterým v roce 2012 bylo 16 let a v roce 2047 budou ve věku 50 let, bude 47 % mužů a 39 % žen svobodných. To představuje prozatím historicky nejnižší hladinu sňatečnosti v českých zemích vůbec. Např. při sňatečnosti na úrovni roku 2002 by ve věku 50 let bylo svobodných 34 % mužů a 28 % žen a kdyby se udržela intenzita sňatečnosti na úrovni z roku 1992, tak by při dosažení věku 50 let bylo svobodných pouze 8 % žen a 15 % mužů.

V roce 2012 se muži poprvé ženili průměrně ve věku 32,3 roku, u žen byl průměrný věk při prvním sňatku 29,6 roku. Před 10 lety se ženy poprvé vdávaly v průměru ve 27,3 letech, muži ve 29,7 letech. V roce 1992 muži vstupovali poprvé do manželství v průměru ve 24,8 letech, svobodné ženy se průměrně vdávaly ve 22,6 letech.

Další sňatek po rozvodu v roce 2012 uzavřelo celkem 36 % rozvedených mužů a 35 % rozvedených žen, v roce 2002 to bylo 43 % rozvedených mužů a 42 % rozvedených žen a v roce 1992 se opětovně vdala či oženila více než polovina (52 %) rozvedených. Doba mezi rozvodem a dalším sňatkem se prodlužovala od začátku 90. let 20. století. Průměrná doba mezi rozvodem a dalším sňatkem byla v roce 2012 u mužů 7,6 roku a u žen 8,0 roku. Před 10 lety, v roce 2002, vstupovaly ženy do dalšího manželství průměrně po 6,4 letech od rozvodu, muži se znovu ženili průměrně po 6,3 letech od rozvodu. V roce 1992 byla průměrná doba uplynulá od rozvodu k dalšímu sňatku ještě kratší, když se ženy opakovaně vdávaly průměrně za 5,1 roku po rozvodu a muži za 4,5 roku. Důvodem nárůstu intervalu mezi rozvodem a dalším sňatkem byl pokles míry opakované sňatečnosti krátce po skončení manželství v kombinaci s růstem míry sňatečnosti po 10 a více letech od rozvodu. Sňatečnost rozvedených je obecně nejvyšší bezprostředně po rozvodu, s rostoucí dobou se míra uzavření nového sňatku snižuje, a to shodně u mužů i u žen.


Sezónnost uzavírání sňatků
Datum sňatku bývá zpravidla dlouho dopředu plánováno. Některé měsíce v roce či dny v týdnu jsou oblíbenější než jiné. Roční sezónnost sňatečnosti se během uplynulých 20 let výrazným způsobem změnila a sňatky se stále více koncentrují do stále kratší části roku. Nejvíce sňatků bývá tradičně uzavíráno v letních měsících. V posledních šesti letech se uzavírala téměř polovina z ročního počtu sňatků během června, července a srpna. Pokud se k tomu připočítá i září, pak se podíl zvýší téměř na dvě třetiny. V roce 2012 se nejvíce svateb konalo v červnu (9 103 sňatků), následovalo září (7 804 sňatků) – v obou těchto měsících bylo v tomto roce pět sobot, což je den, kdy se uzavírá nejvíce manželství. Následovaly měsíce srpen (6 837 sňatků) a červenec (6 045 sňatků). Nejméně oblíbenými měsíci pro vstup do manželství jsou dlouhodobě zimní měsíce leden, únor a prosinec. Avšak v roce 2012 díky neobvykle vysokému počtu sňatků uzavřených 12. prosince počet prosincových svateb předstihl počet sňatků uzavřených v březnu a listopadu, čímž se prosinec výjimečně dostal na 8. pozici. Až do roku 2001 byl nejméně oblíbeným měsícem pro vstup do manželství květen, od roku 2002 jej na této pozici vystřídal měsíc leden.


Tabulka - Sezónní sňatečnost


Oblíbenost sobot (v roce 2012 bylo o sobotách uzavřeno 72 % manželství), bývá narušována pouze dny, v nichž datum vytváří zajímavou číselnou kombinaci. Posledním takovým dnem byla středa 12. 12. 2012, kdy bylo uzavřeno 319 manželství, což představovalo 19 % všech prosincových sňatků a 37 % z ročního počtu sňatků konaných ve středu.


Sňatky s cizinci
V posledních čtyřech letech se podíl manželství, v nichž je alespoň jeden ze snoubenců cizinec, pohybuje mezi 9 až 10 %. V roce 2012 bylo uzavřeno celkem 4 283 sňatků, kde alespoň jeden ze snoubenců měl cizí státní příslušnost, z toho 2 344 připadlo na svazek ženy z ČR a cizince, 1 663 na situaci opačnou a zbylých 276 na sňatek dvou cizích státních příslušníků. Nejčastěji se jednalo o sňatek Čecha/Češky se státní občankou/občanem Slovenska. Dvojice Čech-Slovenka představují 43 % párů, kdy se občan ČR ženil s cizinkou. Mezi dvojicemi Češka-cizinec bylo 28 % dvojic, v nichž oním cizincem byl občan Slovenska. Na dalších místech se pozice státních občanství u mužů a žen lišily. U mužů z ČR se v roce 2012 jednalo o svazky s ženami z Ukrajiny a z Ruska, přičemž toto pořadí je dlouhodobě stabilní. Ženy s českým státním občanstvím se v roce 2012 kromě občanů Slovenska vdávaly nejčastěji za občany Německa nebo Spojeného království. Na straně ženicha bylo v roce 2012 zaznamenáno občanství ze 101 zemí, mezi nevěstami byly občanky 82 různých zemí.


Podrobnější údaje naleznete v publikacích z demografie.


Vyhledávání